Projekty

Kromě analytických služeb pro naše zákazníky participujeme i na grantových projektech, vypisovanými různými subjekty ze státní i soukromé sféry.

Ukončené projekty

Projekt LIFE2Water 

 • (LIFE13 ENV/CZ/000475) je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu LIFE+.
 • ​Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod.
 • Doba trvání projektu: 2014-2017
 • Testovací lokalita: komunální čistírna odpadních vod v Brno-Modřice


Testované pilotní jednotky: 

 • Mikrosítová filtrace/UV záření
 • Sonolýza ozonu
 • Ultrafiltrace (filtrace kombinována adsorpcí na aktivním uhlí)

Sledované znečištění:

 • Průmyslové látky (Bisfenol A, alkylfenoly)
 • Pesticidy a jejich metabolity
 • Léčiva
 • Mikrobiální znečištění

Partneři projektu:
Aqua Procon s.r.o.
Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
ALS Czech Republic, s.r.o.

Cílem projektu bylo testování a uplatnění inovativních technologií na dočištění komunálních odpadních vod a jejich poloprovozní ověření tak, aby se přispělo k dosažení dobrého ekologického stavu vodních ekosystémů.

Projekt TA04020267

 • Minimalizace rizik spojených s dopadem výskytu chemických látek v životním prostředí na užitečné organismy: Metodiky hodnocení znečištění životního prostředí pesticidy zejména ve vztahu k opylovatelům, především včele medonosné.
 • Doba trvání projektu: 2014-2017 
 • Sledované parametry: screening pesticidů a jejich vybraných metabolitů ve vzorcích vod, půdy, bioty (včely, pyl, rostliny)

Partneři projektu:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o
ALS Czech Republic, s.r.o.

Cílem projektu bylo získat metody a metodické přístupy, které povedou ke zlepšení životního prostředí ve smyslu minimalizace rizik působení pesticidů na necílové organismy.

Významné výstupy projektu:

Metodika: certifikovaná Ministerstvem zemědělství,  Erban a kol. (2016; ISBN 978-80-7427-210-3): Hodnocení vlivu xenobiotik na včely v průběhu ontogeneze metodami proteomické, metabolomické a genomické analýzy.

Patent: Erban T., Halešová T. et al. Způsob určení vlivu xenobiotika/xenobiotik na plod včely, zejména včely medonosné. PV 2016-654

Projekty v realizaci:

Projekt TH03030118

 • Metody dekontaminace a detekce perzistentních chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů, které jsou legislativně sledované
 • Doba trvání projektu: 2018 – 2021
 • Testovací lokalita: vybrané zdroje pitné vody v Jihomoravském kraji
 • Sledované parametry: screening pesticidů, následně zaměřeno především na chloracetanilidové pesticidy a jejich degradační produkty ve vzorcích půdy a vody.

Partneři projektu:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
ALS Czech Republic, s.r.o.
EPS biotechnology, s.r.o.
Ve spolupráci s VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Cílem projektu je optimalizace moderních výzkumných metod s využitím OMICS přístupu pro cílené získání mikroorganismů využitelných pro dekontaminace xenobiotik (především perzistentní pesticidy). Cílem je také získat mikrobiální izoláty využitelné pro detoxifikaci perzistentních chloracetanilidových pesticidů včetně jejich metabolitů, které jsou v ČR legislativně sledované v pitných vodách. Součástí výsledků využitelných v praxi je také ověřená technologie na odstraňování pesticidů a metabolitů z vod a validované metody detekce chloracetanilidových pesticidů včetně metabolitů v půdním prostředí. Obecným cílem je v souvislosti s národním akčním plánem přispět k omezení rizik vycházejících z používání přípravků na ochranu rostlin.

Projekt TH03030134

 • Podpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ekosystémů a hodnocení rizik subletálních dávek pesticidů na samotářské včely
 • Doba trvání projektu: 2018 – 2021
 • Sledované parametry: pesticidy a jejich vybrané metabolity především ve vzorcích včel a pylu.

Partneři projektu:
Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
ALS Czech Republic, s.r.o.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Projekt TH03030178

 • Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči necílovým půdním organismům: Hodnocení rizik zatížení půdního prostředí xenobiotiky na diverzitu.
 • Doba trvání projektu: 2018 – 2021
 • Testovací lokalita: vybrané lokality v CHKO Moravský kras
 • Sledované parametry: screening pesticidů a jejich vybraných metabolitů, zaměřeno především na triazinové a triazolové pesticidy. Zavedení analýzy metabolitu azolových pesticidů 1,2,4 tziazol. Mapování prostředí CHKO Moravský kras analýzou vzorků povrchových vod, půdy a skapových vod.

Partneři projektu:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
ALS Czech Republic, s.r.o.
Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa CHKO Moravský kras

Cílem je vyvinout nový způsob hodnocení přípravků na ochranu rostlin s použitím modelových organismů. Z dlouhodobě odebíraných vzorků jsou získávány výsledky, z nichž je postupně vytvářena certifikovaná mapa výskytu pesticidů v oblasti CHKO, která je významným podkladem pro změnu ochranných zón v CHKO Moravský kras.

Projekt NAZV QK1910282

 • Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb
 • Doba trvání projektu: 2018-2023
 • Sledované parametry: v rámci projektu jsou ALS Czech Republic, s.r.o. sledovány pesticidní látky a jejich metabolity v různých složkách životního prostředí. Vývoj nových analytických metod je zaměřený např. na pyretroidy.

Partneři projektu:
Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod
Rybníkářství Pohořelice a.s.
ALS Czech Republic, s.r.o.

Cílem projektu je analyzovat negativní dopady extrémních srážko-odtokových situací (souvisejících s klimatickou změnou) v malých zemědělsky využívaných povodích na půdu, vodu a vodní organismy.

Projekt TAČR TITSSUJB703

 • Zmapování a stanovení radiačních rizik kontaminovaných území
 • Doba trvání projektu: 2018

Partneři projektu:
Green Gas DPB, a.s.
ALS Czech Republic, s.r.o.
E&H services a.s.