Rozbory Pitné vody

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické, organoleptické, fyzikální i radiologické rozbory pitných vod, rozbory teplých vod dle legislativních požadavků i nad jejich rámec. 

Rozbory pitných a teplých vod jsou určeny jak provozovatelům vodovodů, výrobcům a distributorům pitné vody, dodavatelům teplé vody, provozovatelům hotelových či restauračních zařízení, tak i fyzickým osobám.

 

Tlačítko k objednání rozborů

 

Veškeré rozbory vod jsou realizovány dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění, udávající hygienické limity jednotlivých parametrů, podle kterých se určuje výsledná jakost vody.

 

Rozbor pitné vody pro děti

Pro navržení optimálního řešení vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com. Ochotně Vám připravíme nabídku pro Vaši konkrétní potřebu.

Rozbor studny - Krácený rozbor pitné vody

Venkovní studna pro rozbor pitné vody

Jste-li majitelem studny, nebo jakéhokoliv jiného zdroje pitné vody a chcete znát její jakost, či ověřit, zda jde opravdu o vodu pitnou, je zejména tento rozbor určený pro vás. Krácený rozbor pitné vody je také často požadován při monitoringu kvality vody v komerčních objektech, při kolaudaci soukromých objektů, či při hloubení nové studny.

Pokud máte podezření, že vaše voda není v dobrém stavu a máte v plánu instalovat úpravnu vody, ujistěte se prosím, že vámi oslovená firma tento rozbor využije jako podklad pro návrh nabízených služeb.

Mezi sledované parametry patří (dle rozsahu kráceného rozboru):

Mikrobiologické a biologické parametry – mikroorganismy kultivovatelné při 22° a 36°C, koliformní bakterie, mikroskopický obraz, Escherichia coli, Clostridium perfringens

Fyzikální parametry – elektrická konduktivita, barva, pH, teplota (při odběru vzorku), zákal

Anorganické parametry – chlor volný (při odběru vzorku), CHSKMn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, celkové Fe a Mn

Dále je prováděno senzorické posouzení pachu a chuti analyzovaného vzorku.

Rozbory pro výrobce a distributory - úplný rozbor pitné vody

Povrchová pitná voda

Je vyžadovaný zejména od výrobců a distributorů pitné vody, provozovatelů hotelů, penzionů, restaurací a obecně jakýchkoliv komerčních objektů s vlastním zdrojem pitné vody. Obecně bývají tyto objekty vyzývány úřady k pravidelné kontrole vody.

V případě úplného rozboru bývá úřady požadován i akreditovaný odběr vody, který ALS Czech Republic zajišťuje, včetně terénních stanovení teploty a chloru, popřípadě dalších parametrů.

Naše laboratoře na vyžádání zajištují odesílání výsledků do centrálního systému pitných vod (IS PiVo)

Nabízíme také úplný rozbor pitné vody včetně stanovení relevantních pesticidů a jejich metabolitů.

Mezi sledované parametry patří:

Mikrobiologické a biologické parametry – mikroorganismy kultivovatelné při 22° a 36°C, koliformní bakterie, mikroskopický obraz, Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoky

Fyzikální parametry – elektrická konduktivita, barva, pH, teplota (při odběru vzorku), zákal, tvrdost vody

Anorganické parametry – chlor volný (při odběru vzorku), chloridy, kyanidy, fluoridy, CHSK-Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, bromičnany, chloritany, sírany, celkové kovy (Hg, Ag, Al, B, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, As, Be, Cd, Pb, Sb, Se)

Organické parametry – BTEX, PAU, OCP, halogenované TOL, TOC, pesticidy a jejich metabolity

Dále je prováděno senzorické posouzení pachu a chuti analyzovaného vzorku.

Rozbor teplé vody

Vodovodní kohoutek s pitnou vodou

Pokud je součástí vašeho podnikání vlastní výroba teplé vody (teplárny, centrální ohřev vody pro objekt) z vody pitné, nebo jakékoliv jiné, je třeba, aby splňovala konkrétní fyzikální, chemické a mikrobiologické parametry dle zmíněné vyhlášky 252/2004.

Mezi sledované parametry patří:

Mikrobiologické a biologické parametry – mikroorganismy kultivovatelné při 36°C, Escherichia coli, Legionela Species (pneumophila), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, atypická mykobakteria

Fyzikální parametry – elektrická konduktivita, barva, pH, teplota (při odběru vzorku), zákal, fosforečnany, oxid chloričitý (při odběru vzorku), chlor volný (při odběru vzorku)

Organické parametry – halogenované TOL, TOC

Dále je prováděno senzorické posouzení pachu analyzovaného vzorku.

Provádíme také stanovování radiologických parametrů stanovených vyhláškou č. 307/2002 Sb. a kromě toho i další rozbory nad rámec legislativy dle zadání zákazníka.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky rozborů pitné a teplé vody, doporučujeme vám kontaktovat jakoukoliv z našich poboček. Zde zdarma obdržíte speciální vzorkovnice určené pro konkrétní analýzy a naši konzultanti vám ochotně pomohou a poradí. Případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.