LIFE2Water life13 env/cz/000475

Technologie pro odstranění pesticidů a dalších mikropolutantů na čistírnách odpadních vod

Popis projektu
Lokalita odběru vzorků
Výstupy

Popis projektu

Název projektu: Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod

Cílem projektu bylo uplatnění inovativních technologií a jejich kombinací na dočištění komunálních odpadních vod včetně poloprovozního ověření tak, aby se přispělo k dosažení dobrého ekologického stavu vodních ekosystémů.
Během řešení projektu byly navrženy a zkonstruovány pilotní jednotky využívající mikrofiltraci s UV zářením a dávkováním peroxidu vodíku (P1), sonolýzu ozonu (P2) a ultrafiltraci s adsorpcí na aktivní uhlí (P3).
Byly sledovány vybrané provozní parametry a účinnost odstranění pesticidů, léčiv a mikrobiálního znečištění.
Testované technologie byly vzájemně porovnány z ekonomického, environmentálního a provozního hlediska. Byl vytvořen soubor postupů k výběru vhodné technologie pro terciární dočištění komunálních odpadních vod využitelný provozovateli a projektanty čistíren odpadních vod.

Více informací naleznete na webových stránkách: www.life2water.eu

Doba trvání projektu: 2014–2017 (ukončený projekt)

Partneři:
Aqua Procon s.r.o.
Brněnské vodárny a kanalizace a.s.


 

Lokalita odběru vzorků 

Testovací lokalita:
ČOV v Brně-Modřicích

Typy vzorků:
odpadní voda (biologicky vyčištěná)
odpadní voda (terciální dočištění)

Výstupy

Ukázka výsledků: V rámci projektu bylo sledováno 26 vybraných pesticidů a jejich metabolitů. Jejich koncentrace byla měřena na vstupu do pilotních jednotek, tj. v biologicky vyčištěné odpadní vodě, a na výstupu z pilotních jednotek.
Pilotní jednotka ultrafiltrace s adsorpcí na aktivní uhlí dosáhla účinnosti odstranění 99 %. 

Průměrná koncentrace pesticidů na vstupu do pilotní ultrafiltrační jednotky s adsorpcí na aktivní uhlí (květen 2016 až březen 2017, 96 vzorků)