NAZV QK1910282

Dopad extrémních srážek v malých povodích

Popis projektu
Lokalita odběru vzorků
Výstupy

Popis projektu

Název projektu: Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb.

Cílem projektu je analyzovat v České republice dosud málo známé dopady extrémních srážko-odtokových situací (přívaly, sucho) v zemědělsky využívaných povodích na půdu, vodu a biodiverzitu vodních organismů a navrhnout komplexní opatření pro jejich zmírnění. Je sledována jakost (sedimenty, živiny, prostředky na ochranu rostlin) a množství vod, které vstupují do systému půda-voda v souvislosti se zemědělstvím. Výsledky projektu reagují na potřeby národních i mezinárodních cílů a strategií udržitelného zemědělství a životního prostředí v podmínkách klimatické změny a budou zaměřeny na podporu rozhodovací a řídící činnosti v oblasti ochrany půdy, vody a životního prostředí a taktéž poskytnou poznatky pro zkvalitnění podmínek pro produkci sladkovodních živočichů (ryb).

Doba trvání projektu: 01/2019 – 12/2023

Partneři projektu:
Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod
Rybníkářství Pohořelice a.s.

Lokalita odběru vzorků

Testovací lokality:
Černičí – okres Benešov
Uhčice – okres Vyškov
Němčice – okres Blansko

Typy vzorků:
povrchová voda
půda
sedimenty
ryby

Výstupy

Ukázka výsledků:
V rámci projektu byl ve vodě zjištěn výskyt především azolových, chloracetanilidových a triazinových pesticidů a/nebo jejich metabolitů. Výsledky analýz půdy v lokalitách korespondují s výskytem pesticidů ve vodách. V půdě se ale výrazně více projevuje sezónní aplikace účinných látek, proto je důležitá analýza zemin, která umožňuje sledovat zemědělskou činnost a v případě problematického výskytu některé látky ve vopdách v dané lokalitě by mělo dojít k eliminaci a kontrole zdroje této látky.

Zastoupení jednotlivých skupin pesticidů se na jednotlivých lokalitách liší.