Projektové středisko ALS

O nás
Členové projektového střediska
Vybavení
Partneři
Studenti

O NÁS

Kromě poskytování komerčních analytických služeb pro své zákazníky, participuje ALS i na výzkumných grantových projektech, vypisovaných různými subjekty ze státní i soukromé sféry. Z tohoto důvodu bylo v roce 2014 ustaveno samostatné projektové středisko.

Velká část projektů, na které se projektový tým soustředí je zaměřena na moderní polutanty (pesticidy, léčiva a jejich metabolity). Pozornost je v projektech věnována nejen výskytu těchto látek v životním prostředí, ale také jejich dopadu na necílové organismy či možnostem jejich účinné eliminace.

Členové projektového střediska

Kateřina Riddellová – manažer laboratoře Praha
Taťána Halešová – supervizor oddělení projektů (kontaktní osoba tatana.halesova@alsglobal.com)
Marta Václavíková – projektový validační specialista a koordinátor validací
Daniela Tomešová – projektový validační specialista
Michaela Landová – projektový analytik
Zuzana Bílková – podpora projektové činnosti

VYBAVENÍ

Většina dosavadních projektů byla zaměřena na stanovení moderních mikropolutantů (pesticidy, léčiva) v různých typech matric (voda, zemina, sediment, rostliny, drobní živočichové, živné půdy aj). Analytické metody pro tyto látky a typy vzorků jsou založeny především na použití kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí. Doposud vyvinuté metody nám akruálně umožňují stanovovat cca 400 pesticidů a 140 léčiv a antibiotik a tento rozsah neustále rozšiřujeme.

ALS Czech Republic pro zmíněné analýzy využívá nejmodernější instrumentální vybavení a systémy: 

  • Waters UPLC Acquity I Class system with Xevo TQ-S MS detector -5 systémů,
  • Waters UPLC Acquity I Class system with Xevo TQ-XS MS detector - 2 systémy,
  • Agilent 1290 UHPLC a 6495C – 1 systém

 

Další projekty jsou zaměřeny také na jiné typy polutantů, nežli pesticidy, léčiva a jejich metabolity. Prostanovení organických těkavých látek v emisích, imisích a ovzduší, kde se využívá plynové chromatografie - systémAgilent 7890B s Q-MS detekcí Agilent 5977A.  Akreditovaně se na tonto instrumentu stanovuje okolo 110 látek. 

 

Plynové chromatografy s hmotnostní detekcí

Dalším typem látek stanovovaných v rámci projektové činnosti jsou mastné kyseliny ve vzorcích vody, odpadní vody, zeminy, digestátů z bioplynových stanic a v ovzduší. Mastné kyseliny jsou po filtraci či extrakci ze silikagelu v případě vzorků vzdušnin analyzovány metodou kapilární elektroforézy s UV detekcí na přístroji Agilent 7100.
Mezi sledované mastné kyseliny patří kyselina mléčná, octová, propionová, máselná a isomáselná, isovalerová, valerová a kapronová. 

 

Kapilární elektroforéza

 

pARTNEŘI

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

Výzkumný ústav včelařský Dol, s.r.o. 

EPS biotechnology, s.r.o. 

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. 

Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 

Rybníkářství Pohořelice a.s.

Aqua Procon s.r.o. 

Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 

Green Gas DPB, a.s.  

E&H services a.s. 

Odour s.r.o.

Technické služby ochrany ovzduší Praha, a.s.

 

 

Studenti

Diplomové práce v ALS

2011
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Chemie životního prostředí
Stanovení vybraných pesticidů a jejich metabolitů technikou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí

2017
VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav technologie vod a prostředí
Evaluation of environmental pollution by pharmaceutical compounds – monitoring in/out-flow of wastewater treatment plant

2019
VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav analytické chemie
Sledování návykových látek ve složkách životního prostředí

2020
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Klinická a toxikologická analýza
Validace LC-MS metody a monitoring léčiv ve vodách

Disertační práce v ALS

2021
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Klinická a toxikologická analýza
Vývoj, optimalizace a validace multi-reziduálních LC-MS metod pro stanovení léčiv, hormonů a jejich metabolitů v environmentálních matricích. 

 

Podpora analytické části diplomových a disertačních prací

VUT v Brně, Fakulta Stavební, Ústav vodního hospodářství obcí