TAČR TA94020267

 

Dopad pesticidů na cílové organismy, se zaměřením na včely

Popis projektu
Lokalita odběru vzorků
Výstupy
Výsledky


 

Popis projektu

Název projektu: Minimalizace rizik spojených s dopadem výskytu chemických látek v životním prostředí na užitečné organismy: Metodiky hodnocení znečištění životního prostředí pesticidy zejména ve vztahu k opylovatelům, především včele medonosné.

Cílem projektu bylo získat nové metody a metodické přístupy, které povedou ke zlepšení kvality životního prostředí ve smyslu minimalizace rizik působení pesticidů na necílové organismy a potažmo na zdraví člověka. V rámci projektu byl proveden monitoring pesticidních látek na vybraných lokalitách. Byl sledován přestup těchto látek mezi jednotlivými složkami životního prostředí a jejich negativní dopad na opylovatele (včela, čmelák, pavouci).

Doba trvání projektu: 2014–2017 (ukončený projekt)

Partneři:
Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
Výzkumný ústav včelařský Dol, s.r.o.


LOKALITA ODBĚRŮ VZORKŮ

Odběrové lokality:
areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze 6
areál Výzkumného ústavu včelařského Dol v Máslovicích
vzorky náhodně otrávených včel byly získány od lokálních včelařů

Typy vzorků:
aplikovaný postřik přípravků na ochranu rostlin
povrchová voda
půda
rostliny (zelené rostliny, barevné květy, řepka aj.)
hmyz (včely, čmeláci, brouci, pavouci)
pyl

příprava vzorku včely                                                                             příprava vzorku pylu

Výstupy

Metodika certifikovaná Ministerstvem zemědělství

Erban T., Kamler M., Šulcová K., Titěra D., Seifrtová M., Riddellová K., Hubert J., Hortová B., Halešová T. 2016. Hodnocení vlivu xenobiotik na včely v průběhu ontogeneze metodami proteomické, metabolomické a genomické analýzy. Výzkumný ústav rostlinné výroby,  Praha

https://www.vurv.cz/sites/File/Publications/ISBN978-80-7427-210-3.pdf 

Metodika certifikovaná Ministerstvem zemědělství

Erban T., Kamler M., Kadlíková K., Markovič M., Titěra D., Seifrtová M., Halešová T. 2018. Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, 22 pp.

Patent Erban T., Halešová T. et al.

Způsob určení vlivu xenobiotika/xenobiotik na plod včely, zejména včely medonosné PV 2016-654.

Literatura
Seifrtova M., Halesova T., Sulcova K., Riddellova K., Erban T. 2017. Distributions of imidacloprid, imidacloprid-olefin and imidacloprid-urea in green plant tissues and roots of rapeseed (Brassica napus) from artificially contaminated potting soil. Pest Management Science 73 (5): 1010–1016

Erban T., Trojakova L., Kamler M., Titera D. 2017. Detection of the desiccant and plant growth regulator chlormequat in honeybees and comb pollen. Veterinarni Medicina 62 (11): 596–603; DOI:10.17221/52/2017-VETMED.

Erban T., Stehlik M.,Sopko B., Markovic M., Seifrtova M., Halesova T., Kovaricek P. 2018. The different behaviors of glyphosate and AMPA in compost-amended soil.

Erban T., Sopko B., Talacko P., Harant K., Kadlikova K., Halesova T., Riddellova K., Pekas A. 2019. Chronic exposure of bumblebees to neonicotinoid imidacloprid suppresses the entire mevalonate pathway and fatty acid synthesis. Journal of Proteomics 196: 69–80; DOI: 10.1016/j.jprot.2018.12.022.

Výsledky

Příklad analýzy pesticidů - otravy včel na území ČR

 

Příklad analýzy pesticidů v pylu