TAČR TH03030118

Možnosti eliminace pesticidů z životního prostředí

Popis projektu
Lokalita odběru vzorků

Výstupy

Popis projektu

Název projektu: Metody dekontaminace a detekce perzistentních chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů, které jsou legislativně sledované.

Cílem projektu je optimalizace moderních výzkumných metod s využitím OMICS přístupu pro cílené získání mikroorganismů využitelných pro dekontaminaci xenobiotik. Projekt si rovněž klade za cíl získat mikrobiální izoláty využitelné pro detoxifikaci perzistentních chloracetanilidových pesticidů včetně jejich metabolitů, které jsou v České republice legislativně sledované v pitných vodách. Součástí výsledků využitelných v praxi bude ověřená technologie na odstraňování pesticidů a jejich metabolitů z vod a validované metody detekce chloracetanilidových pesticidů včetně metabolitů v půdním prostředí. Záměrem projektu je také poukázat na nedostatečnou vzdálenost ochranných pásem vodních zdrojů.

Doba trvání projektu: 2018–2021

Partneři projektu:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
EPS biotechnology, s.r.o.
Vodárenská akciová společnost, a.s. (zajištění testovacích lokalit)

Lokalita odběru vzorků

Odběrové lokality:
Brno-venkov
Znojmo
Vysočina

Typy vzorků:
podzemní voda
zeminaTestovací lokalita 

Výstupy

Ukázka výsledků: V rámci projektu byla na třech lokalitách, ve 21 vzorcích vod a 23 vzorcích půd provedena analýza chloracetanilidových pesticidůa jejich metabolitů, a to za účelem výběru nejvíce kontaminovaných vzorků vhodných k izolaci kmenů bakterií schopných degradace těchto látek.