TAČR TH03030178

Pesticidy v CHKO Moravský kras a jejich dopad na necílové půdní organismy

Popis projektu
Lokalita odběru vzorků
Výstupy

Popis projektu

Název projektu: Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči necílovým půdním organismům: Hodnocení rizik zatížení půdního prostředí xenobiotiky na diverzitu.

Cílem projektu je vyvinout moderní způsob hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin (POR), který umožní bezpečné a kontrolovatelné používání těchto přípravků. Zároveň si projekt klade za cíl vytvořit zařízení, pomocí něhož bude možné testovat zejména subletální vliv POR na půdní organismy. Základem projektu je monitoring pesticidních látek v chráněné lokalitě CHKO Moravský kras. Je sledován transport a perzistence těchto polutantů v krasovém vápencovém prostředí. Jsou zkoumány možnosti jejich eliminace s cílem minimalizovat dopady na chráněné bezobratlé vodní organismy a také na zdraví člověka, neboť tato lokalita je současně zdrojem pitné vody. Na základě analýz provedených ALS Czech Republic již došlo k zatravnění ploch nad jeskyněmi jehož výsledkem došlo k řízenému poklesu zemědělské činnosti v jejich okolí. Kompletní výsledky monitoringu budou použity k vytvoření modelu pro správné určení ochranné zóny. Nová metodika pro hodnocení POR bude založena na použití modelových půdních organismů (chvostoskoci, žížaly a roupice).

Doba trvání projektu: 2018–2021 (probíhající projekt)

Partneři:
Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa CHKO Moravský kras


 

Lokalita odběru vzorků

Odběrová lokalita:
CHKO Moravský kras

Typy vzorků:
podzemní (skapová) voda
povrchová voda
zemina

Výstupy

Ukázka výsledků: V rámci projektu bylo zjištěno, že pesticidy nejvíce kontaminovaná skapová voda se nachází v Harbešské jeskyni, přičemž nejvíce zastoupenou skupinou pesticidů jsou triazinové pesticidy a jejich metabolity. Některé z těchto látek jsou již řadu let zakázané, avšak vyznačují se schopností dlouhodobě přetrvávat v podzemních vodách.

 

Významné výstupy projektu: 

  •  Příspěvek v časopise Ochrana přírody Výskyt pesticidních látek ve vybraných lokalitách CHKO Moravský kras s dopadem na skapové vody 1/2018 (Kotyzová, Halešová)
  • Příspěvek v časopisu Ochrana přírody Zatravnění I. zóny v CHKO Moravský kras 02/2021 (Kotyzová Halešová)
  • Příspěvek na konferenci Naše příroda Olomouc 2020, Zatravňování I. zóny v CHKO Moravský kras (Kotyzová)
  • CHKO Moravský kras – seminář Dům Přírody Moravského krasu Blansko 2020 „Pesticidy, zemědělství, voda 
  • Konference Pitná voda Tábor 2018 – Výskyt pesticidů v CHKO Moravský kras (Halešová)
  • Příspěvek na konferenci  Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod  Blansko 2017 (vstupní testování – pro podání projektu) Výskyt pesticidních látek v CHKO Moravský kras (Kotyzová, Halešová)