Aktuálně - Životní prostředí

Projektové středisko ALS

30.3.2022

V ALS se kromě poskytování komerčních analytických služeb zapojujeme i do výzkumných grantových projektů.

Tým zvídavých kolegů  z projektového centra ALS se jako spoluřešitel podílí na projektech vypisovaných grantovými agenturami (TAČR – Technologická agentura ČR, NAZV – Národní agentura pro zemědělský výzkum aj.) či na programech financovaných přímo Evropskou unií. Právě vzhledem k přímé účasti na projektech se aktivně angažujeme v identifikaci a řešení problémů týkající se znečištění životního prostředí. Vizí projektového centra je rozšířit své působení i do dalších oblastí. 

Naše hlavní úloha spočívá v analytické expertize zaměřené na „moderní mikropolutanty “. S podporou vysoce citlivých analytických přístrojů a rozmanitého laboratorního vybavení jsme schopni provádět analýzy nestandardních matric  (vzorky zemin, kalů, rostlin, ovzduší, pylu, hmyzu, ryb apod.) a dlouhodobě tak monitorovat různé složky životního prostředí. Jednou z našich nejúspěšnějších spoluprací posledních pěti let je účast na projektu CHKO Moravský kras anebo spolupráce s čistírnami odpadních vod.

V rámci řešených projektů spolupracujeme s výzkumnými institucemi, univerzitami a podniky ze soukromého i státního sektoru. Studenti vysokých škol mají možnost se s námi zapojit do konkrétního projektu a následně prezentovat výsledky a dopad výzkumu ve své bakalářské nebo diplomové práci.