Aktuálně

1,2,4-triazol: proč je důležitou součástí monitoringu vod

2.2.2022

1,2,4-triazol je metabolit, který vzniká při rozkladu ne jedné, ale hned několika účinných látek ze skupiny azolových pesticidů (např. cyprokonazol, epoxikonazol, propikonazol, prothiokonazol, tebukonazol a další). Azolové pesticidy jsou součástí fungicidních přípravků a nejen v České republice patří mezi jedny z nejpoužívanějších účinných látek. Obě výše uvedené skutečnosti přispívají k častému výskytu 1,2,4-triazolu v životním prostředí. Příkladem dokumentujícím závažnost situace jsou výsledky pravidelného monitoringu podzemních vod, který v rámci celé České republiky vyhodnocuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V roce 2020 byl 1,2,4-triazol sledován v 8 ze 14 krajů. Na základě zjištěných pozitivních nálezů doporučuje ČHMÚ zařadit tento metabolit do minimálního rozsahu sledování pesticidních látek ve zdrojích pitných vod. 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zařadil 1,2,4-triazol na seznam toxikologicky relevantních metabolitů. To znamená, že legislativa na něj pohlíží z hlediska jeho nebezpečnosti pro zdraví obyvatel a životní prostředí stejně jako na původní účinné látky, ze kterých vznikl. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, naposledy novelizovaná vyhláškou č. 70/2018 Sb., ukládá povinnost stanovovat pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji, a to včetně jejich relevantních metabolitů. Nejvyšší mezní hodnota v pitné vodě pro každou jednotlivou pesticidní látku nebo relevantní metabolit je 0,1 µg/l, pro sumu jednotlivých pesticidních látek a relevantních metabolitů 0,5 µg/l.
 

Nařízením 2021/2204/EU byl současně 1,2,4-triazol zařazen v rámci REACH mezi látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR látky).

Laboratoře ALS Czech Republic vyvinuly metodu na stanovení 1,2,4-triazolu již v roce 2019 a jako první laboratoř v České republice začaly provádět analýzu této sloučeniny v pitných, povrchových a podzemních vodách. Metoda je akreditována dle ČIA, ISO/IEC 17025. Současně je 1,2,4-triazol na seznamu pesticidních látek, jejichž monitoring ALS poskytuje vodohospodářským společnostem v České republice, na Slovensku a v dalších evropských zemích.

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o další informace ohledně testování pesticidů, objednávku služeb ALS případně jakékoliv jiné potřeby nás prosím kontaktujte na info.cz@alsglobal.com nebo na telefonu 226 226 228.