EnviroMail_11

LEGIONELLA Ve vodách. Proč je testování důležité?!?!

Downloand PDF
EnviroMail_11_Evropa_Legionella ve vodách

I když je onemocnění způsobené bakteriií Legionella relativně vzácné, je nezbytné přítomnost této bakterie ve vodách průběžně kontrolovat a analyzovat, a to především za účelem ochrany veřejného zdraví, zajištění bezpečného pracovního prostředí, splnění předpisů a zabránění ekonomických a sociálních dopadů, které se s výskytem této nemoci pojí. Pravidelné monitorování vod, údržba a vhodná opatření kontroly jsou klíčové pro komplexní systém kontroly výskytu bakterií Legionella.

Co přesně je Legionella?

Legionella pneumophila je bakterie přirozeně se vyskytující ve vodním prostředí. Legionella může být v nízkých koncentracích nalezena jak v přírodních sladkovodních vodách, včetně povrchových vod (jezer, potoků), tak v podzemních vodách. Tato nebezpečná bakterie bývá běžně nalezena ve vodních systémech budov, tedy např. v chladicích věžích nebo kondenzátorech (v rámci velkých klimatizačních systémů), ale také v okrasných vodních prvcích (kašny, jezírka, fontány), sběrných systémech dešťové vody, nebo špatně udržovaných vířivkách a lázních.

Jako „běžné zdroje“ výskytu bakterie Legionella jsou označovány místa, které vykazují optimální podmínky jejího množení. Jedná se především o místa potrubí se stojatou vodou, kde se hromadí usazeniny a sediment, tj. slepá ramena v potrubí nebo klimatizačních systémech. Tato bakterie často symbioticky koexistuje s jinými mikroorganismy potrubí, jako jsou řasy, prvoci nebo biofilmy.
V takovýchto systémech s teplou stojatou vodou (25-42°C) a usazenými nečistotami má Legionella optimální podmínky množení. Při teplotách pod 20°C bakterie již není schopna se rozmnožovat a přechází do klidového stavu „spánku“. Jelikož je Legionella ve vodním prostředí přirozeně přítomna, nemusí být nikdy zcela vymýcena, ale její růst lze kontrolovat. Bakterie Legionella je schopna rychlé proliferace, kdy dokáže svůj počet zdvojnásobit během pouhých 4 hodin. To znamená, že z jediného mikroorganismu může během 24 hodin vzejít až 64 jedinců. Za týden se toto číslo může dostat až na ohromujících 4,4*10¹² jedinců. Z těchto důvodů je klíčové monitorovat a regulovat teplotu vodních systémů, zajistit dostatečný proud vody a minimalizovat podmínky vhodné množení Legionelly.
Nejúčinnější opatření, které mohou omezit výskyt infekcí Legionellou, zahrnují kroky omezující růst bakterií ve vodních systémech budov a zároveň minimalizují expozici lidí. Regulace teploty, předcházení hromadění stojaté vody, používání vhodných dezinfekčních postupů, pravidelná údržba a monitorování vodních systémů obvykle účinně eliminují výskyt této bakterie.

Proč je testování Legionelly důležité?

Legionella pneumophila způsobuje nemoc Legionářů, což je vážné a potenciálně smrtelné respirační onemocnění vedoucí k těžké pneumonii. Bakterie může způsobit i mírnější onemocnění nazývané Pontiacská horečka, která vyvolává příznaky podobné chřipce, obvykle samovolně ustoupí během několika dní bez léčby. Uvedené nemoci jsou způsobeny inhalací aerosolů nebo vodních kapek kontaminovaných bakterií Legionella; nemoci nejsou přenášeny mezi lidmi.
Pravidelný monitoring Legionelly a vhodná kontrolní opatření mohou vzniku Legionářské nemoci zabránit. Pravidelné kontroly by měly být prováděny v ubytovacích zařízeních pro turisty, nemocnicích, zařízeních dlouhodobě nemocné nebo jiných prostředích, kde výskyt bakterie může znamenat nebezpečí pro větší množství osob, které mohou být k riziku inhalace aerosolů obsahující bakterie náchylnější.

Podminky vhodné pro Legionellu ?

  • Voda: Teplota vody je udržována v rozmezí 20–42°C; obsahuje vhodné živity a je stojatá.
  • Zdroje: Ohřívače vody (kalorifery); rozprašovače, chladící věže; klimatizace; vířivky; hydroterapetické vany; sprchy; domácí vodní systémy; slepá ramena potrubí.

Legislativa: Regulační požadavky EU

Vzhledem k rapidnímu nárůstu případů legionelózy v posledních letech integrovala EU regulaci bakterií Legionella do směrnice EU 2020/2184. Tato směrnice zahrnuje stanovení koncentrace Legionelly mezi parametry, které se mají vyhodnocovat při stanovování kvality pitné vody určené pro lidskou spotřebu. Uvedená regulace byla také rozšířena na monitorování bakterií Legionella ve všech distribučních systémech pitné vody, včetně velkých domácích vodních systémů a průmyslových distribučních systémů.
Limit pro Legionella spp. Byl stanoven na 1000 CFU/L. Je důležité zdůraznit, že směrnice EU vyžaduje testování na všechny druhy Legionella spp., tedy nejen na bakterii Legionella pneumophila.

Pravidelné kontroly jsou důležité!

Pravidelné kontroly přítomnosti bakterií Legionella a vhodná kontrolní opatření mohou zabránit případům Legionářské nemoci v ubytovacích zařízeních, v nemocnicích, zařízeních dlouhodobě nemocných nebo jiných místech, kde by větší počet osob mohlo být potenciálně vystaveno této nákaze.

Doporučená opatření zahrnují:

  • Zajištění pravidelné údržby, čištění a dezinfekce vodních systémů, včetně potrubních systémů, chladicích věží, vířivek a dekoračních fontán.
  • Udržování systémů studené vody pod 20°C a systémů teplé vody nad 50°C k prevenci růstu bakterií.
  • Zabezpečení správého průtoku a cirkulace vody ve vodovodních systémech za účelem minimalizovat riiko hromadění stojaté vody.
  • Dezinfekce systémů horné vody vyšším množstvím chloru (50mg/l) po dobu 2–4 hodin po ukončení jakýchkoliv prací na systému a před začátkem každé topné sezony.
  • Pravidelné čištění a dezinfekce vodních filtrů, chladících věží a přidružených potrubí používaných v systémech klimatizací.

Odběr vzorků pro testy na Legionellu

Při odběru vzorků pro testování vod na přítomnost Legionelly je důležité dodržovat určité požadavky, aby bylo zajištěno přesné a spolehlivé vyhodnocení výsledků.
1) Odběrová místa: Identifikujte a zvolte vhodná odběrová místa v rámci vodního systému, zaměřte se především na místa s vyšším rizikem kontaminace definovaná výše. Laboratoře ALS poskytují profesionální a akreditovaný odběr vzorků.
2) Vzorkovnice: Používejte pouze ALS sterilní vzorkovnice, které jsou určeny pro odběr vzorků vod na testování Legionelly. Tyto vzorkovnice jsou speciálně upraveny tak, aby uchovaly vzorek a zabránily kontaminaci během jeho přepravy do laboratoře.
Vzorkovnici naplňte pouze na požadovanou úroveň.

3) Technika odběru vzorků: Správný způsob odběru   je důležitý pro zamezení nechtěné kontaminace. Nasaďte si rukavice, nechte vodu chvíli samovolně odtékat a vzorkovnici naplňte po označenou úroveň. Vzorkujte vodu o teplotě 35-50°C.
4) Přeprava vzorků: Po odběru by měly být vzorky uchovány v chladu (+2/+8°C), ale ne zmraženy. Vzorky doručte do laboratoře co nejdříve, do přepravovací nádoby je vhodné vložit ledové sáčky. Vzorky musí být doručeny do laboratoře nebo na pobočky během 24 hodin. Holding time analýzy (doba, během které musí být zahájena analýza) je 48 hodin od vzorkování pro analýzu Legionelly.
5) Výsledky: Vzhledem k faktu, že technologická doba zpracování vzorků a samotné inkubace je 10 dní, je doba reportování výsledků přibližně 12 dní.
6) Četnost vzorkování: Pravidelné vzorkování a analýza jsou nezbytné, zejména v prostředí s vyšším rizikem. Stanovení pravidelného plánu odběru vzorků  by mělo být stanoveno lokálně na základě posouzení rizik daného vodního systému.

Literatura: