EnviroMail_01

PFAS ve vodách - Rozsah analýz a současný stav legislativy

Stáhnout PDF
EnviroMail 01_Česká republika_PFAS ve vodách - Rozsah analýz a současný stav legislativy

Laboratoře ALS Česká republika opět rozšířily seznam akreditovaných analýz pro stanovení PFAS látek.

Perzistence a bioakumulace. Dvě zásadní charakteristiky a dva hlavní důvody pro analýzu PFAS (per/polyfluoroalkylovaných) látek. PFAS látky jsou dnes již dobře známé průmyslově vyráběné syntetika, jejichž stále se zvyšující množství v životním prostředí vede celosvětově k postupnému zavádění regulací a legislativních limitů. Laboratoře ALS zajištují přesné, rychlé a spolehlivé akreditované analýzy širokého spektra PFAS látek, jejichž seznam, i rozsah testovaných matric, stále narůstá.

PFAS jak je známe…

Věčné kontaminanty (forever chemicals). Název, který se již, bohužel, vžil pro tuto skupinu syntetických látek, které je možné detekovat napříč všem složkám životního prostředí. Jedinečná chemická struktura PFAS látek (dnes je jich popsáno více než 5000) dává finálním průmyslovým produktům unikátní vlastnosti jako je termostabilita, dielektrické vlastnosti, nebo schopnost snižovat povrchové napětí. Díky tomu se PFAS používají v různých odvětvích průmyslu a jsou součástí celé řady produktů od mechanických součástek, elektroniky, protipožárních pěn, až po běžné produkty v našich domácnostech jako jsou kosmetické výrobky, obalové materiály, textilie nebo pánve. Vysoké koncentrace PFAS v různých složkách životního prostředí, tak i jejich dnes již známé nepříznivé účinky na zdraví člověka, vedou k stále častějším regulacím používání PFAS.
Nejznámějšími reprezentanty této skupiny jsou perfluoroktansulfonát (PFOS) a perfluoroktanová kyselina (PFOA), které byly mezi látkami zařazenými do Stockholmské úmluvy v roce 2009, respektive 2019, v budoucnu jsou navrženy i další látky ze skupiny PFAS: perfluorohexansulfonát (PFHxS). ECHA (Evropská agentura pro chemické látky, European Chemical Agency) publikovala návrh na plán výrazného omezení PFAS v téměř všech odvětvích a v budoucnu připouští jejich používání jen v těch oborech, kde je nelze nahradit.

Legislativa a zaváděné regulace

Legislativní limity v pitné vodě ve většině členských zemí EU byly do nedávna stanoveny jen pro PFOS a PFOA. Od 1.1.2022 platí SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2184 ze dne 16.
prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Ta udává přechodné období do 12. ledna 2026, kdy mají členské státy přijmout opatření nezbytná k zajištění toho, aby u vod určených k lidské spotřebě byly dodrženy hodnoty dvou ukazatelů pro PFAS a to „PFAS celkové“ a „suma PFAS“. Pro sumu PFAS je stanoven limit 0.1 μg/l, který se týká 20 látek, označených hvězdičkou (*) v Tabulce 1. Pro parametr „PFAS celkové“ (limit 0.5 μg/l) budou technické pokyny teprve vypracovány a následně se členské státy budou moci rozhodnout, zda budou používat ukazatel „PFAS celkové“, ukazatel „suma PFAS“ nebo obojí.

Reference

  • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2184 ze dne16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (TADY)
  • EnviroMail č.2/2023: Specifika vzorkování vod a zemin před stanovením PFAS látek

PFAS ve vodách: Rozsah analýz a současný
stav legislativyPFAS ve vodách: Rozsah analýz a současný
stav legislativy