EnviroMail_04

Analýza formaldehydu a jiných karbonylových sloučenin v ovzduší

Stáhnout PDF
EnviroMail_04_Evropa_Analýza formaldehydu a jiných karbonylových sloučenin v ovzduší

Formaldehyd a další karbonylové sloučeniny představují významné kontaminanty životního prostředí.
Laboratoře ALS nově akreditovaly metodu pro stanovení karbonylových sloučenin ve vnitřním i venkovním ovzduší.

Metoda je založena na normě ISO 16000-3 a dokumentu EPA TO-11A, které definují analýzu
formaldehydu i jiných aldehydů a ketonů v ovzduší. Uvedený postup i norma jsou uznávány regulačními úřady. Analytická metoda ALS je tak v souladu s regulačními požadavky.

Metoda byla validována pro následující látky: Formaldehyd, Acetaldehyd, Benzaldehyd, Butyraldehyd, Hexanaldehyd, Methakrolein, m-Tolualdehyd, Propionaldehyd a Valeraldehyd.

Úvod

Formaldehyd a další karbonylové látky významným způsobem přispívají ke znečištění ovzduší, kam se dostávají z různých zdrojů jako jsou např. spalovací procesy, průmyslové emise a jiné aktivity. Hlavním způsobem, jak mohou být lidé vystaveni formaldehydu je vdechování vzduchu, který formaldehyd obsahuje. Významným zdrojem formaldehydu ve vnitřním prostředí je nábytek vyráběný z dřevotřísky.
Formaldehyd (mutagenní a karcinogenní látka) i další karbonylové látky mohou mít nepříznivé účinky na lidské zdraví (podráždění kůže, očí, nosu a krku), ale i celkově na životní prostředí. Robustní a spolehlivá analytická metoda je zásadním nástrojem monitoringu těchto látek.

Maximální hygienické limity formaldehydu jsou regulovány např. ve venkovním ovzduší, vnitřním
a pracovním prostředí, domácnostech nebo uvnitř automobilů. Hladiny formaldehydu jsou v Evropě
konkrétně regulovány např. nařízením REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). V USA jsou limity stanoveny Agenturou pro ochranu životního prostředí EPA (The Environmental Protection Agency); a úřadem OSHA (The Occupational Safety and Health Administration). Nová metoda zavedená v ALS laboratořích se uvedenými dokumenty řídí a splňuje požadované legislativní limity.
Limit stanovitelnosti (LOQ) ALS metody je pro uvedené látky 0,005 mg/m³ (pro vzorkování 0,02 m³ vzduchu).

Metoda pro stanovení formaldehydu a karbonylových látek nabízí:

  • Způsobilost: naše metoda se řídí normou ISO 16000-3 a metodikou EPA TO-11A, které jsou odbornou veřejností uznávány a akceptovány díky své přesnosti a spolehlivosti stanovení formaldehydu a karbonylových sloučenin ve vzorcích vzduchu. Metoda je validována a akreditována Českým institutem pro akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
  • Komplexnost: naše metoda zahrnuje stanovení širokého rozsahu karbonylových látek. Kromě formaldehydu je možné stanovit acetaldehyd, benzaldehyd, butyraldehyd, hexanaldehyd, methakrolein, m-tolualdehyd, propionaldehyd a valeraldehyd. Uvedený rozsah analytů umožňuje získat informaci o zastoupení karbonylových látek v testovaných vzorcích vzduchu.
  • Limit stanovitelnosti (LOQ metody) je 0,0001 mg/vzorkovací trubičku nebo 0,005 mg/m³ (tato hodnota je platná pro vzorkování 0,02 m³ vzduchu).

Vzorkování

ALS laboratoře nabízí možnost akreditovaného vzorkování vzduchu, které je založeno na metodice EPA TO-11A a normě ISO 16000-3. Uvedená metoda vzorkování zahrnuje specifický postup, kdy je vzduch odebírán pomocí speciální vzorkovací trubičky, která obsahuje derivatizační činidlo 2,4-dinitrofenylhydrazin (2,4-DNPH), kdy již v průběhu vzorkování vznikají stabilní deriváty karbonylových látek.
Proces vzorkování: definovaný objem vzduchu (zpravidla 20 l) je v určitém časovém intervalu prosát vzorkovací trubičkou rychlostí 100-2000 ml/min. Rychlost a doba vzorkování je závislá na koncentraci karbonylových látek v testovaném ovzduší. Uvedený způsob vzorkování poskytuje časově vážený průměrný vzorek. Dlouhodobé vzorkování ovzduší, při kterém se obecně předpokládá nízký obsah testovaných látek, probíhá typicky 1-24 hod. Krátkodobé vzorkování (5-60 min) se využívá pro ovzduší se zřetelným zdrojem kontaminace.
Po ukončení odběru vzorků jsou navzorkované trubičky i slepé vzorky uzavřeny do zkumavek s polypropylenovými víčky a transportovány do laboratoří. Vzorky by měly být skladovány v chladu (4 — 8 °C).

 

Analytická metoda

Cílové analyty jsou ze vzorkovací trubičky extrahovány acetonitrilem. Část A i část B trubičky jsou extrahovány odděleně. Finální instrumentální analýza je prováděna rychlou, citlivou a spolehlivou metodou kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí (UHPLC—MS/MS), která, na rozdíl od UV detektorů, umožňuje výbornou selektivitu metody.
Výsledky získané z části B trubičky jsou následně odečteny od výsledků získaných z části A. Část B udává informaci o pozaďové kontaminaci, o správném průběhu vzorkování a případném proražení trubičky.
Díky použité moderní technologii a zkušenostem našeho analytického týmu dosahujeme dostatečně
nízkých kvantifikačních limitů, které splňují legislativní požadavky. Výsledky ALS analýz tak mohou být nápomocny při vytváření rozhodnutí, které vedou ke zmírňování zdravotních a environmentálních rizik.

Reference: