enviromail_02

Specifika vzorkování vod a zemin před stanovením PFAS

Stáhnout PDF
EnviroMail_02_Česká republika_Specifika vzorkování vod a zemin před stanovením PFAS

Přesná analýza PFAS látek začíná už správným odběrem vzorků.

Laboratoře ALS Czech Republic zajišťují akreditované analýzy širokého spektra per/polyfluoralkylovaných (PFAS) látek, k jejichž stanovení využívají vysoce citlivé LC-MS metody. Kritickým bodem přesné analýzy PFAS látek je již samotný odběr reprezentativních vzorků, který zaručuje správné výsledky analýz. Nevhodné vzorkovnice a způsob vzorkování totiž mohou způsobit
nežádoucí kontaminaci vzorků, nebo naopak ztrátu analytů způsobenou jejich adsorpcí na materiál
vzorkovnic.

Vzorkování PFAS má svá specifická pravidla...

V případě PFAS látek dnes již mluvíme o relativně známých kontaminantech životního prostředí
a potravin. Jedná se o škodlivé, chemicky i tepelně stabilní látky, které je možné detekovat prakticky
kdekoliv. Díky své struktuře a unikátním fyzikálněchemickým vlastnostem umožňují výrobu rozsáhlého množství průmyslově vyráběných produktů (elektronika, požární pěny, textilie, obaly).

Vlastnosti a parametry PFAS látek je nutné mít na paměti i v rámci jejich analýzy, a to už od samotného vzorkování testovaných matric. PFAS látky jsou totiž, z pochopitelných výše uvedených důvodů, obsaženy v obalových materiálech, vzorkovnicích, detergentech, nebo materiálech používaných na výrobu laboratorních pomůcek a přístrojů.

Přesná a správně provedená analýza tak musí eliminovat vznik falešně pozitivních výsledků, které mohou být dány snadnou sekundární kontaminací testovaného vzorku v případě použití nesprávných
vzorkovacích materiálů. Použití nevhodných vzorkovnic a vzorkovacích pomůcek tak může vést k nechtěné kontaminaci nebo ztrátě PFAS analytů ve vzorku, a to ještě před jeho dopravením do laboratoře.

ALS doporučený postup odběru vzorků, jejich skladování a doprava do ALS laboratoří

 • Pokud je to možné, používejte ke vzorkování vod i zemin pouze testované ALS PFAS vzorkovnice. Vzorkovnice jsou „PFAS-free“ a jsou k dispozici na kterékoliv z našich poboček.
 • V případě, že ALS PFAS vzorkovnice nemáte k dispozici, použijte přednostně plastové nádoby vyrobené z HDPE (high-density polyethylen) nebo PP (polypropylen) materiálu. Pokud je to možné, nechte vzorkovnice nejdříve otestovat na přítomnost PFAS látek.
 • Souhrn vhodných i nevhodných materiálů vzorkovnic je uveden v Tabulce 1.
 • Vzorkovací nádoby i spotřební materiál vzorkování (rukavice, pomůcky pro odběr vzorků) používejte pouze jednou.
 • Při vzorkování vod se vyhněte skleněným vzorkovacím nádobám, u netestovaných skleněných nádob může docházet k silné adsorpci PFAS látek na stěny vzorkovnic.

Vzorkování & Doprava

ALS PFAS testované vzorkovnice
(alternativa: HDPE/PET/PP předem testované)

Vzorkování vody

 • Standartní methoda: 125 mL (LOR ≥ 0.005 μg/l)
 • Nízkolimitní metoda: 250 mL (LOR ≥ 0.0001 μg/l)
  ​Vzorkovnici naplňte vodoupo okraj a pevně uzavřete.

Vzorkování zemin

 • Hmotnost odebraného vzorku: 50 g
  Vzorek odeberte do nádoby a pevně uzavřete.

Přeprava

 • Vzorky po odběru doporučujeme uchovávat v lednici při teplotě 2 – 5°C.
 • Vzorky dopravte do ALS laboratoří nebo na ALS pobočky do 48 hod od odběru vzorků.
 • Při transportu vzorků doporučujeme používat chladící boxy s chladící vložkou.

Legislativa

Doporučení pro odběr vzorků a kvalitu vzorkovacího materiálu jsou uvedeny a diskutovány v následujících normách:

 • ISO 21675:2019: HDPE nebo PET nádoby ke vzorkování, promytí vzorkovacích nádob směsí methanol:voda (1:1).
 • EPA method 1633: HDPE láhve s HDPE/PP víčkem bez nutnosti zakonzervování vzorků.
 • EPA method 537.1: PP láhve s PP víčkem, látka Trizma® (Trimethamin) ke konzervaci vzorků.

K dispozici je velké množství vzorkovacích nádob a materiálů. Pokud zákazník nemá možnost získat
otestované a doporučené ALS PFAS vzorkovnice, je možné řídit se při výběru jednoduchým pravidlem: Vzorkovací nádoby NESMÍ být vyrobeny z materiálů, které ve své struktuře obsahují atomy fluoru. Optimálním řešením je nechat si vzorkovnice na přítomnost PFAS látek před odběrem vzorku otestovat.

Reference & Legislativa: