Kvalita, akreditace, certifikace

Lupa

ALS aplikuje víceúrovňový přístup k zajištění kvality ve všech laboratorních a souvisejících procesech. Akreditované laboratoře ALS soustavně ověřují kvalitu analytických dat a to jak interními, tak externími způsoby, s cílem systematicky pokrýt všechny stránky analytických procesů od příjmu vzorků až po odeslání protokolu o zkoušce. 

V rámci analytických testů využíváme širokou škálu kontrolních procedur pro systematické sledování kvality procesu. Jsou reprezentovány především pravidelným měřením kontrolních vzorků (certifikované referenční materiály, duplikáty, fortifikované vzorky, slepé pokusy) a účastí v národních i mezinárodních mezilaboratorních porovnávacích zkouškách.

Všechny laboratoře skupiny ALS pracují v souladu s požadavky normy ISO 17025 pod vedením manažera kvality, řídícího útvar kvality každé naší laboratoře.

Skupina pracovníků útvaru kvality je zodpovědná za:

  • udržování a rozvíjení systémů managementu kvality
  • ledování globálních akreditací a registrací
  • zabezpečování externí kontroly kvality nezávislými certifikovanými organizátory
  • provádění pravidelných interních auditů laboratoří
  • zajišťování kontrolních dozorových návštěv akreditačních a certifikačních orgánů
  • zajišťování akreditace metod pro analýzy nových parametrů

 

Krédem laboratoří společnosti ALS je závazek maximální kvality, jednoty služeb a inovace. ALS uplatňuje jednotný celosvětový přístup v následujících oblastech: 

  • řízení kvality a lidských zdrojů
  • programu bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí
  • správné výrobní a laboratorní praxe

Progresivní a proaktivní program bezpečnosti práce a ochrany zdraví (OHS&E) v mnoha případech předčí dnešní požadavky kladené místními dozorujícími orgány. 

Akreditace a certifikace

Laboratoře ALS jsou držiteli akreditací a certifikací a to jak podle národních, tak i mezinárodních standardů.

Služby v oblasti analytické chemie jsou ve valné většině poskytovány pro účely prokázání splnění legislativních či jiných oprávněných požadavků a jako takové legislativně často požadováno pravidelné ověřování faktu, že poskytovatelé těchto služeb dodržují kvalitativní standardy zabezpečující relevantní a spolehlivá data. Laboratoře ALS Czech Republic, jakožto největší komerční poskytovatel těchto služeb na českém trhu jsou držitelem dokonce několika akreditačních certifikátů, což dokumentuje naše schopnosti v naplňování těch nejvyšších kvalitativních požadavků různých certifikačních autorit.

Dále jsou uvedeny některé akreditace, které jsme získali a pravidelně jsme podle jejich požadavků auditováni. Pouze akreditované laboratoře jsou zárukou kvalitních služeb a spolehlivých analytických dat pro všechny objednatele a zákazníky.

 

Akreditace Českým institutem pro akreditaci (ČIA) dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 - akreditace je udělena pro chemické, radiochemické, mikrobiologické analýzy vod, výluhů, kapalin, zemin, odpadů, kalů, olejů, sedimentů, hornin, pevných vzorků, emisí, imisí, pracovního prostředí plynů z bioplynových stanic a skládkových plynů, biologických materiálů, potravin, krmiv, maziv, paliv, ekotoxikologické testování odpadů a vod či senzorické analýzy potravin. Tato akreditace pokrývá taktéž provádění odběrů vzorků vod, sedimentů, zemin, půd, potravin, venkovního a vnitřního ovzduší a pracovního prostředí.

 

Akreditace NADCAP je vyžadována světovými výrobci letecké techniky (Boeing, Airbus, BAE Systems, Honeywell Aerospace, Rolls-Royce, Latecoere, Lockheed Martin Corporation atd.) a jejich dodavateli pro veškeré činnosti související s výrobními procesy, včetně jejich kontroly externími dodavateli. NADCAP program je řízen Performance Review Institute s centrálou v USA. Laboratoře ALS disponují akreditací NADCAP pro analýzu a testování roztoků pro podporu chemických procesů s označením AC7108 – testování lázní povrchových úprav používaných při výrobě komponent v leteckém průmyslu.

 

Laboratoře ALS Czech Republic jsou držiteli notifikace Slovenskou národní akreditační službou (SNAS) pro analýzy persistentních organických polutantů (polychlorovaných bifenylů (PCB), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F) v emisích. Tato notifikace je nutnou podmínkou pro poskytování služeb klientů na území Slovenské republiky.

 

Radiologické laboratoře ALS Czech Republic splňují veškeré podmínky kladené na tyto speciální analýzy a díky tomu vlastní Povolení Státního ústavu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) pro provádění radiochemických zkoušek ve vodách, výluzích, půdách, kalech, sedimentech, potravinách, krmivech a biologickém materiálu, včetně povolení k jejich vyhodnocování ve smyslu příslušných legislativních požadavků, vyhlášek a nařízení. Jsme tak schopni zajistit na českém trhu výjimečný rozsah radiologických zkoušek v nejrůznějších typech vzorků spolu s dodáním validního vyhodnocení vůči předepsaným limitům.

 

Zkoušky pro farmaceutické společnosti Certifikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pro provádění analýz vstupních surovin, aktivních látek, meziproduktů, léčiv a obalového materiálu pro výrobce humánních léčiv.

Certifikace Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) pro provádění analýz vstupních surovin, aktivních látek, biopreparátů, léčiv a obalového materiálů pro výrobce veterinárních biopreparátů a léčiv.

 

Schválení U.S. Food and Drug Administration (FDA) pro provádění analýz vstupních  surovin, meziproduktů, aktivních látek, léčiv a obalového materiálu pro výrobce humánních léčiv vyvážející své výrobky na trh USA.

 

Standard GMP+ FSA zajišťuje bezpečnost krmiv a komodit pro zvířata, která dále vstupují do potravinářského řetězce. Požadavky standardu GMP+ FSA vychází zejména z požadavků standardu ISO 9001, HACCP a z požadavků legislativy. Je aplikovatelný v celém krmivářském řetězci od prvovýrobce zemědělských komodit až po výrobu, skladování a přepravu hotových krmiv. 

Schéma certifikace krmiv GMP+ vzniklo z důvodu zajištění bezpečnosti krmiv a v roce 2013 byl zveřejněn první standard týkající se odpovědnosti za krmiva. Za tímto účelem jsou vytvořeny dva moduly: Zajišťování bezpečnosti krmiv GMP+ (GMP+ Feed Safety Assurance) a Zajišťování odpovědnosti za krmiva GMP+ (GMP+ Feed Responsibility Assurance).

 

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 45001:2018) poskytují silný a účinný soubor procesů pro zlepšení bezpečnosti práce v globálních dodavatelských řetězcích. Zavedení tohoto systému vede zejména ke snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 

ISO 14001 je norma systému managementu, která specifikuje požadavky na formulování a údržbu systému EMS. Zajišťuje kontrolu environmentálních aspektů, snižování dopadů na životní prostředí a soulad s právními předpisy.