Aktuálně

ALS Czech Republic informují o vyhlášení nových výzev OPŽP

28.6.2015

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v dubnu avizované první výzvy (přehled viz níže) k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Žádosti budou přijímány od 14. srpna na projekty v oblastech čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu a ochrana přírody. V prvních výzvách je pro žadatele připraveno 9 miliard korun. Více zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/

Mezi podporované prioritní osy patří mezi jinými například:

  • Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní prostřednictvím snižování množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
  • Dokončení inventarizace a odstranění ekologických zátěží
  • Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech prostřednictvím snižování emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek

Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v  Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 naleznete na http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-3-PrZaP_2014_2020_v3.pdf