Aktuálně

ALS Czech Republic napomáhá ekologické likvidaci elektroodpadů

10.12.2018

Spolu se zvyšujícím se používáním elektroniky v každodenním životě každého z nás a stále se rozšiřující elektronizací průmyslových a výrobních procesů vzniká logicky stále více elektroodpadu.

Od dob, kdy každá domácnost vlastnila jednu televizi, radiopřijímač, pračku a ledničku (které se užívaly a opravovaly až do doby, kdy opravdu došly konce svého životního cyklu) jsme se posunuli do současnosti, kdy jsme obklopeni elektronikou na každém kroku. Navíc se z ní stalo rychloobrátkové zboží, částečně díky její cenové dostupnosti, částečně pro ekonomickou neefektivnost oprav.

Podle dokumentu „Standard V10.0 on Treatment“ se například v roce 2016 celosvětově vyprodukovalo více jak 45 milionů tun elektroodpadu. Přitom míra recyklace, podle zprávy United Nations University, byla pouze kolem 20 %, což v současném tlaku na recyklační ekonomiku a znovuvyužívání odpadů jakožto zdrojů surovin je relativně málo.

V letech 2009 – 2012 proběhl projekt vedoucí k ustavení organizace WEEELABEX („Waste Electrical and Electronics Equipment Label of Excellence“), WEEELABEX organizace byla oficiálně založena 17. Dubna v Praze.

Tento projekt byl podpořen spolufinancováním programem LIFE, environmentálním programem Evropského společenství (LIFE07 ENV / B / 000041) s rozpočtem 1.064.600 EUR. Pod vedením WEEE (Waste Electrical and Electronics Equipment) fóra a ve spolupráci se zainteresovanými stranami z výrobního oblasti a zpracovatelského průmyslu byl navržen soubor norem týkajících se sběru, třídění, skladování, přepravy, přípravy na opětovné použití, zpracování a likvidace všech druhů odpadů z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Naplňování požadavků těchto norem je sledováno pomocí procesu sledování společností prostřednictvím auditů prováděných WEEELASBEX akreditovanými auditory. Všichni auditoři musí úspěšně absolvovat seminář WEEELABEX pro kvalifikační zkoušku a udržovat průběžný profesní rozvoj, mimo jiné splňovat definovaný profil, tj. být obeznámen s právním rámcem ve své oblasti, s nejnovějším technologickým vývojem a nástroji procesu auditu. Aktuálně je na stránkách WEEELABEX uvedeno 69 auditorů, z nichž jsou 4 Češi, tamtéž je možno nalézt přes 150 certifikovaných zpracovatelů, z čehož jsou 3 v ČR, další česká společnost právě prochází auditem (zdroj http://www.weeelabex.org/).

Kontrola technologií pro likvidaci elektroodpadu

V rámci auditů prováděných při certifikaci zpracovatele elektroodpadu (OEEZ) a při pravidelných opakovaných auditech i při vlastní kontrole technologií je třeba prokazovat určité limity nebezpečných látek v jednotlivých frakcích produkovaných technologickými linkami pro zpracování elektroodpadu.

Jejich provádění a taktéž požadavky na použité analytické metody jsou uvedeny v dokumentu „Standard V10.0 on Treatment“. Mezi sledované látky jsou zařazeny polychlorované bifenyly (PCB), kadmium (Cd), rtuť(Hg), brom (Br – pocházející z bromovaných retardantů hoření), oxid olovnatý (PbO) a síra (S) pro CRT obrazovky, chladící média pro ledničky a mrazící zařízení (těkavé fluorované látky, těkavé uhlovodíky). Tyto látky a prvky byly zvoleny jako markery pro sledování efektivního odstranění nebezpečných látek z jednotlivých materiálových toků, které jsou produkovány při recyklaci elektroodpadu (plasty, izolační pěna, oleje, chladící média, skleněná frakce) či složení těchto toků.

Laboratoře ALS již před nějakým časem vstoupily v jednání s některými představiteli WEEELABEX a ve vzájemné součinnosti vyvinuly či přizpůsobily analytické metody pro účely prokazování plnění limitů pro technologické linky zpracovávající OEEZ. V současné době nejčastěji provádíme stanovení kadmia, bromu, PCB, dále můžeme poskytnout rozbor olova, síry a v určitých případech i složení chladících médií.

Pro navržení optimálního řešení vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com. Ochotně vám připravíme nabídku pro vaši konkrétní potřebu.