Aktuálně

ALS Czech Republic rozšiřuje nabídku stanovení pesticidů a jejich metabolitů ve vodách

1.7.2016

Laboratoře ALS Czech Republic zavádí nové metody pro stanovení širokého spektra pesticidů. Celkově již nabízíme v rámci rozborů vody stanovení více než 400 pesticidních látek a jejich metabolitů. 

Příslušné metody byly vyvinuty, optimalizovány a úspěšně validovány pro stanovení pesticidních látek v pitných, povrchových a podzemních vodách. Všechny postupy jsou plně akreditovány Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a nabídka stanovovaných pesticidů se neustále rozšiřuje.

Aktuálně byly metody pro stanovení pesticidů rozšířeny o organofosforové, karbamátové (fenmedifam, desmedifam) a močovinové pesticidy nebo strobuliny (pyraklostrobin, dimoxystrobin, trifloxystrobin). Z uvedené nabídky je důležité poukázat na látky desmedifam, fenmedifam a pethoxamid, jejichž spotřeba je v České republice vysoká a jsou považovány za potenciální kontaminanty zdrojů pitné vody. V neposlední řadě byla metoda rozšířena i o neonikotinoidni pesticid thiakloprid, který se řadí do skupiny insekticidů a je spojován s vymíráním včelstev. Více informací o rozborech pesticidů naleznete zde 

Vedle analýzy samotných účinných látek pesticidů je v poslední době věnována velká pozornost také stanovení jejich metabolitů, tedy rozkladných produktů. Analýza těchto látek je důležitá především z toho důvodu, že samotné účinné pesticidní látky nové generace jsou relativně snadno odbouratelné, bio-degradabilní, a tedy po relativně krátkém čase se ve vodě již nenacházejí. Naopak, jejich metabolity jsou stabilnější a polárnější (snadněji se rozpouští ve vodě) než původní pesticidy a mohou tak být ve vzorcích vod stanoveny častěji než jejich původní účinné látky a sloužit tak jako snadné indikátory kontaminace vody pesticidy. Mezi takové metabolity, patří např. imidakloprid olefin a imidakloprid urea, kdy se jedná o metabolity neonikotinového pesticidu imidaklopridu, jehož použití bylo v důsledku negativních dopadů na včelstvo omezeno. K dalším metabolitům a potenciálním kontaminantům vod patří látky jako methiokarb sulfoxid nebo haloxyfop-2-ethoxyethyl a další metabolity látek, které jsou v České republice hojně používány k ochraně zemědělských plodin.

Důležitost sledování nejen pesticidů, ale také jejich metabolitů, je zohledněno ve vyhlášce č. 83/2014 Sb. (novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.).  Vyhláška č. 83/2014 Sb. zavedla pojem „relevantní metabolit“ a upřesňuje požadavky na stanovení pesticidů v daném zdroji pitné vody. Limitní hodnota pro jednotlivé pesticidní látky, tj. pesticid a relevantní metabolit, je 0,1 µg/l, celková koncentrace pesticidních látek pak nesmí překročit limitní hodnotu 0,5 µg/l.  Seznam posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů se zvýšenými doporučenými limity pak uveřejňuje na svých webových stránkách Ministerstvo zdravotnictví ČR.