Aktuálně

ALS Czech Republic se bude aktivně účastnit konference Hydroanalytika 2017

7.9.2017

Na konferenci Hydroanalytika 2017, která se koná dne 12.9. 2017 v Hradci Králové vystoupí zástupkyně ALS Czech Republic Táňa Halešová, s příspěvkem o pesticidech. Příspěvek je konkrétně zaměřen na sledování pesticidních látek a léčiv v životním prostředí a možnostech jejich eliminace, testování technologií na odstranění tohoto chemického znečištění na výstupu z ČOV.

Sledování pesticidů, léčiv a vybraných průmyslových nečistot v komunálních odpadních vodách je součástí již řešeného projektu LIFE2Water, jenž reaguje na potřeby zlepšování kvality vypouštěných komunálních odpadních vod.

V životním prostředí se hromadí rozmanité chemické látky, které mohou mít při dlouhodobé expozici negativní dopady na životní prostředí, zdraví člověka či jiné organismy. Mezi takové látky patří taktéž pesticidy a farmaka. Rezidua těchto látek se postupně dostávají do různých složek životního prostředí (ŽP) a následně mohou vstupovat do potravinového řetězce. Proto je důležité začít včas tyto látky v ŽP monitorovat a hledat možnosti jak jejich výskyt eliminovat.

Konvenční metody čištění odpadních vod se v bodových zdrojích znečištění zaměřují na odstranění organických látek a na snížení koncentrací dusíku a fosforu na míru přijatelnou pro ekosystém daného toku. Zatížení toků mikrobiálním znečištěním a dalšími negativně působícími chemickými látkami jako například léčivy a pesticidy zůstává vysoké. Tyto chemické látky, popř. jejich metabolity se prostřednictvím odpadních vod vstupují následně do čistíren odpadních vod (ČOV), zde však nejsou některé z nich dostatečně zachycovány anebo rozkládány a přecházejí tak prostřednictvím výstupů z ČOV (biologicky vyčištěná odpadní voda, stabilizovaný čistírenský kal) do vodních toků a není tak ani vyloučena kontaminace podzemních a pitných vod.

Reakcí na potřeby zlepšování kvality vypouštěných komunálních odpadních vod je projekt LIFE2Water spolufinancovaný z komunitárního programu LIFE+. Jeho cílem je uplatnění a poloprovozní ověření inovativních technologií na dočištění komunálních odpadních vod. V průběhu řešení je sledována účinnost odstranění znečištění (mikrobiální znečištění a znečištění vybranými chemickými látkami) a provozní parametry s důrazem na snížení spotřeby elektrické energie a dalších vstupů na vlastní proces dočištění.

Koordinujícím příjemcem projektu je projektová a inženýrská firma AQUA PROCON s.r.o. Přidruženými příjemci projektu jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a analytická laboratoř ALS Czech Republic, s.r.o.

Těšíme se na Vás na konferenci v Hradci Králové.