Aktuálně

ALS Czech Republic spolupracuje na projektu Life2Water

7.7.2015

ALS Czech Republic se podílí na řešení projektu LIFE2Water, Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod. Tento projekt je realizován z komunitárního programu LIFE+. Jedná se o výzkumný záměr, jehož cílem je otestovat inovativní technologie na dočištění komunálních odpadních vod s cílem snížit obsah vybraných látek (pesticidní, farmaceutické a průmyslové látky) a najít tak nejlepší řešení pro zpracování odpadních vod z hlediska těchto látek.

Vnos mikrobiálního znečištění a zbytkových koncentrací řady chemických látek jakými jsou léčiva a jejich metabolity, produkty osobní péče, pesticidy a průmyslové chemikálie do vodních toků zůstává i přes probíhající výstavbu nových čistíren a intenzifikace stávajících čistíren velmi vysoký. Vnášení tohoto znečištění negativně působí na vodní organismy, akumuluje se v ekosystémech, způsobuje úbytek biologické rozmanitosti a může ohrozit i lidské zdraví.

Projekt LIFE2Water reaguje na potřeby zlepšování kvality vypouštěných komunálních odpadních vod. Cílem projektu je ověření a vyhodnocení perspektivních technologií na snížení vnosu mikrobiálního znečištění a znečištění vybranými průmyslovými látkami, pesticidy, léčivy a jejich metabolity do recipientu.

Laboratoř ALS Czech Republic s.r.o. má vyvinuté, nejen pro požadavky projektu, analytické metody využívající moderní analytické vybavení LC/MS a GC/MS, pro stanovení pesticidních látek a jejich metabolitů (300 látek), vybraných léčiv (20 látek), steroidních látek a jejich metabolitů (5 látek) a průmyslových nečistot (10 látek) s velmi nízkými limity detekce 0,01-0,001 μg/L.