Aktuálně

ALS bude přednášet na konferenci Analytika odpadů V

31.10.2018

ALS představí své odborné příspěvky na konferenci Analytika odpadů V, která se koná 21. – 22. 11. v hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli.

Moderní persistentní organické polutanty

Vedoucí laboratoře organických analýz Václav Šístek popíše oblast persistentních organických polutantů (POPs), jejichž výskytu ve vodách, zeminách a odpadních materiálech se v poslední době věnuje v Evropě čím, dál tím více pozornosti.

Příspěvek se bude týkat zejména bromovaných zpomalovačů hoření, které našly své využití jako samozhášecí prostředky do mnoha typů hořlavých materiálů, typicky například polyuretanových pěn (nábytek, čalounění), umělých hmot (automobily a elektrické spotřebiče), textilií a stavebních materiálů.

Jedná se o málo těkavé, téměř ve vodě nerozpustné bromované organické látky, které jsou vysoce persistentní se schopností bioakumulace a transportu v životním prostředí. V prostředí se nacházejí adsorbované na pevných částicích půdy, prachu, v tukových tkáních organismů, ve vodě především na pevných částicích kalu; v odpadech, které souvisejí s výrobou a použitím materiálů vyráběných před rokem 2000.

Bromované zpomalovače hoření mohou způsobit poškození jater, zvýšit pravděpodobnost vzniku rakoviny nebo štítné žláz.

Mezi tyto látky patří například polybromované difenylethery (PBDE), polybromované  bifenyly (PBB). Kromě dříve uvedených představí příspěvek i ostatní POPs, jako jsou perfluorované látky (PFASs), hexabromocyklododekany (HBCDD) a chlorované alkany (chlorparafiny).

Nové povinnosti v oblasti radiologie

Jeden z nejzkušenějších odborníků na radiologii v České republice Tomáš Bouda se ve svém prvním příspěvku dotkne měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v odpadech uvolňovaných z pracovišť s možností jejich zvýšeného obsahu.

Tato potřeba vychází z  platného atomového zákona (AZ, č. 263/2016 Sb.), který rozšířil činnosti, ke kterým je třeba povolení Státního ústavu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) i na odpady a odpadní vody, které jsou uvolňovány z pracovišť s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření. Do této skupiny patří například i úpravny pitné vody, jelikož některé zdroje pitných vod obsahují zvýšené aktivitní koncentrace radionuklidů a pak zejména různé výrobní procesy, které zpracovávají suroviny se zvýšeným obsahem přirozených radionuklidů, které se následně koncentrují v odpadech z této výroby.

Mikroplasty, téma dneška

Dalším příspěvkem Tomáše Boudy bude prezentace na téma mikroplasty a jejich stanovení v sedimentech. Problematika mikroplastů, nacházejících se v životním prostředí, tj. drobných částeček plastů o velikosti několika nanometrů až jednotek milimentů, je v poslední době široce diskutována jak na profesionálních fórech, tak i v médiích.

Obecně známým faktem je masivní výskyt plastových odpadů ve světových oceánech. Tyto odpady se v životním prostředí následně rozpadají na mikroplasty, které mohou mít závažné dopady pro faunu a flóru. Mikroplasty byly zjištěny i v povrchových vodách, některých balených vodách i dalších nápojích a potravinách a zcela nově byla jejich přítomnost prokázána i v lidském těle.

Vzhledem k dosud ne zcela známým zdravotním následkům příátomnosti mikroplastů a látek na ně sorbovaných se tomuto tématu věnuje pozornost jak odborné, tak i laické veřejnosti a současně také orgánů EU i jednotlivých států.

Věříme, že vás naše příspěvky zaujmou.

Těšíme se na setkání s vámi