Aktuálně

ALS je připraveno na novelu nařízení vlády o IRZ

9.12.2022

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

Tento zákon je implementačním předpisem ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (dále jen „nařízení o E-PRTR“).

Předkládaný návrh novely nařízení vlády č. 145/2008 Sb. se jako prvním bodem zabývá rozšířením seznamu znečišťujících látek sledovaných pro účely ohlašování do IRZ v únicích do vody (příloha č. 1), a to o per- a polyfluorované uhlovodíky (PFAS).

Zvykejme si na novou zkratku - PFAS

V případě PFAS se jedná o látky, které se používají ve velmi širokém spektru aplikací, což může ovlivnit kvalitu vypouštěných nejen průmyslových, ale zejména komunálních odpadních vod.

Zástupci PFAS patří do skupiny perzistentních organických polutantů nebo představují prekurzory perzistentních sloučenin. Jedná se o látky uměle vyrobené a odolné vůči rozkladu (na základě této vlastnosti je také odvozeno jejich souhrnné pojmenování), a proto se těmto látkám, přezdívá věčné chemikálie (Forever Chemicals). Látky z této skupiny jsou kontinuálně uvolňovány do prostředí a bioakumulovány v živých organismech, které jsou jejich působení vystaveny. Mohou mít významný vliv na zdraví lidí, přičemž se jedná o nebezpečné látky vyskytující se v životním prostředí vlivem lidské činnosti. Se svými negativními účinky na životní prostředí a člověka je problematické jejich použití i z pohledu cirkulární ekonomiky - tím, že se materiály s obsahem PFAS mohou recyklovat, dochází ke kontaminaci dalších produktů (např. z obalů na potraviny jinak neošetřenými PFAS) a jejich šíření je tak nekontrolovatelné.

KDE LZE OČEKÁVAT VÝSKYT PFAS
 • ochrana produktů pro spotřebitele a obalových materiálů (koberce, látky, kůže, papír, ...)
 • výroba přísad do nátěrových hmot
 • výroba čisticích prostředků
 • kosmetické výrobky, farmaceutický průmysl
 • obaly pro potravinářský průmysl
 • výroba pesticidů a insekticidů
 • hasící pěny
 • hydraulické kapaliny
 • polymery (teflon)
 • impregnace látek a oděvů
 • fotografický průmysl

 

Téma pro celý svět

Jelikož se jedná o perzistentní látky, je tento požadavek rovněž v souladu se Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech (POPs). Na látky ze skupiny PFAS je kladen velký důraz i v zahraničí, a to zejména kvůli možným dopadům na lidské zdraví. Mimo jiné se předpokládá sledování i na úrovni evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek E-PRTR, resp. jeho plánovaného nástupce Portálu pro průmyslové emise, což také vypovídá o důležitosti sledování skupiny těchto látek. Rovněž Spojené státy americké (resp. jejich Agentura pro životní prostředí US EPA) nedávno zacílila na PFAS a začlenila do svého registru (Toxics Release Inventory, TRI) látky z této skupiny. Obecně lze přitom TRI považovat za jeden z etalonů registrů úniků a přenosů.

Téma pro ALS

Náš expertní tým v ALS se problematikou PFAS zabývá už od roku 2009. Poskytujeme analytické služby pro zákazníky z řad konzultantů, vodohospodářů i veřejných institucí z celé Evropy i ze světa. Na výběr jsou jak standardní metody (stanovujeme cca 50 látek a seznam neustále rozšiřujeme), tak i nízkolimitní postupy pro stopová množství (až 0,3 ng/L pro vody, resp. 0,05 ug/kg pro pevné zeminy).

Současně zpracováváme vzorky i metodou Total Oxidisable Precursor (TOP) Assay, 
což
 představuje komplexnější analytickou techniku a významný krok vpřed v hodnocení PFAS. Převádí různé PFAS sloučeniny (prekurzory) ve vzorku na analyty, které jsou detekovatelné kapalinovou chromatografií. Poskytuje tak pragmatické a nákladově efektivní řešení hodnocení rizik z PFAS. V budoucnu bude zapotřebí stále více zohledňovat chemii PFAS a zatížení prekurzory, aby bylo možné lépe posoudit lokality zasažené PFAS a pro tento účel je TOP Assay nezbytné. Typickým příkladem je analýza hasících pěn, kde je vzhledem k povaze vzorků TOP Assay nenahraditelnou technikou.

Vzhledem k tomu, že se úniky a přenosy znečišťujících látek ohlašují do IRZ za období kalendářního roku a musí být od začátku daného roku sledovány, se účinnost nařízení vlády navrhuje k 1. lednu 2024, přičemž dle přechodných ustanovení se nová právní úprava použije poprvé pro ohlašování do IRZ za rok 2024. Rozhodné pro ohlášení bude překročení ohlašovacího prahu 0,05 kg za rok, a to pro celou skupinu 20 látek, vyjmenovaných v předmětném nařízení vlády.