Aktuálně

ALS na konferenci Analytika odpadů XVII

7.11.2019

V Třebíči se konala tradiční dvoudenní konference Analytika odpadů, setkání zástupců laboratoří, státní správy, společností nakládajících s odpady zástupců z řad Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí. Tato událost je věnována zejména výzvám, se kterými se setkávají zpracovatelé odpadu, novinkám v legislativě a velkou část tvoří pohled environmentálních laboratoří na nejrůznější testování v oblasti odpadů a problematice analytických postupů.

Na letošním ročníku za společnost ALS Czech Republic vystoupili Ing. Tomáš Bouda CSc., který je současně členem Programového a organizačního výboru této konference, Josef Michael Haupt a Ing. David Kotrba.

Tomáš Bouda přednesl příspěvek na téma praktických zkušeností s prováděním perkolačních výluhů dle normy ČSN EN 14405. Krátkodobé jednostupňové i dvoustupňové výluhy se v legislativě řady zemí nahrazují tzv. perkolačními výluhy podle normy EN 14405. Perkolační výluhy totiž lépe odpovídají loužení kontaminantů z odpadů dešťovou a protékající vodou. V laboratořích ALS již delší dobu pro naše zahraniční klienty tento typ tento typ výluhů provádíme. V příspěvku Tomáš Bouda popsal postup předúpravy vzorku, přípravu testovacího vzorku, vlastní postup provedení výluhu v námi používaném typu zařízení, odběry jednotlivých frakcí výluhů, úpravu výluhů pro následný chemický rozbor a výpočty množství složek uvolněných z odpadu do výluhu.

Vystoupení Josefa Michaela Haupta se tématicky opíralo o popis provádění analýz chlorovaných parafínů (chloraklanů) a polyaromatických uhlovodíků. Chloralkany představují skupinu syntetických látek, které se začaly masivně vyrábět od 30. let minulého století a nalézají široké průmyslové uplatnění jako retardanty hoření, plastifikátory, lubrikační, tepelně vodivé a jiné procesní kapaliny, součást tmelů na bázi kaučuku. Do životního prostředí je jen v EU každoročně uvolněno odhadem 3 000 tun chlorovaných parafinů.

Přestože jsou chlorované parafiny považované za velice nebezpečné, což mimo jiné deklaruje i Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech, v České republice jim prozatím není věnována pozornost, jakou by si zasloužily. V ALS jsme již v minulosti vyvinuli akreditovanou metodu na stanovení těchto látek v pevných vzorcích, respektive ve stavebních materiálech. V letošním roce jsme naše portfolio metod rozšířili o stanovení v sedimentech. Stanovení chlorovaných parafinů představuje řadu výzev pro analytickou laboratoř, jejich význam a řešení byly v příspěvku detailně popsány. 

 

 

V posledním příspěvku se David Kotrba věnoval v současné době velmi diskutovanému tématu asfaltových směsí a jejich opětovnému využívání dle vyhlášky 130/2019. Přednáška byla věnována zejména znění a výkladu legislativní úpravy, která má za cíl řešení nakládání s asfaltem mimo režim odpadů, pravidla recyklace a použití znovuzískané asfaltové směsi, což přispívá k plnění cílů recyklace odsouhlasených na úrovni EU. Mimo představení ustanovení vyhlášky 130/2019 byly dále diskutovány praktické souvislosti zpracování vzorků asfaltů, ať už jádrových vývrtů nebo vytěženého asfaltu a reálné výsledky vzorků ve vztahu k limitům stanoveným vyhláškou. Dosavadní zkušenosti naší laboratoře jsou v souladu i s jinými laboratořemi a téma testování asfaltových směsí bude jistě i v nebližší budoucnosti dále rozvíjeno.

Celkově poskytla tato konference prostor pro širokou debatu a platformu pro sdílení zkušeností a názorů různých společností a institucí na problematiku odpadů a zejména jejich testování. Těšíme se na další setkávání se při podobných událostech.