Aktuálně

Akreditovali jsme nové metody

18.6.2018

Vážení zákazníci, 

níže předkládáme soupis vybraných nových akreditovaných metod či metod, jejichž rozsah jsme roz šířili i na nové typy vzorků či o nové látky. 

Azbest:

 • Kvantitativní stanovení azbestu pomocí SEM/EDS v pevných vzorcích
 • Odběr vzorků ze staveb pro stanovení azbestu
 • Stanovení početní koncentrace azbestových a minerálních vláken pomocí SEM/EDS v ovzduší venkovním a vnitřním, pracovním prostředí
 • Stacionární odběr vzorku vzduchu na filtry pro stanovení početní koncentrace azbestových a minerálních vláken

Radiologie:

 • Stanovení celkových objemových aktivit alfa a beta kapalinovou scintilační měřící metodou (LSC)

Zeminy:

 • Zrnitostní analýza pevných vzorků a stanovení propustnosti zeminy výpočtem z naměřených hodnot

Stavební materiály:

 • Stanovení spalného tepla, výhřevnosti a emisního faktoru výpočtem z naměřených hodnot ve spalitelných stavebních materiálech
 • Stanovení celkového bromu, chloru, fluoru a síry ve spalitelných stavebních materiálech
 • Stanovení vybraných polybromovaných bifenylů (PBB) z materiálů staveb

Vody:

 • Nové akreditované parametry ve skupinách
  • semivolatilní organické látky
  • kyselé herbicidy a rezidua léčiv
  • pesticidy
  • perfluorované a bromované sloučeniny

Aktuální akreditační osvědčení naleznete na našich stránkách zde

V případě zájmu o jakékoliv informace o rozsahu našich služeb nás prosím neváhejte kontaktovat na customer.suport@alsglobal.com či na tel. 226 226 228.