Aktuálně

Aktuální informace MŽP k nakládání s odpadním polystyrénem a související služby ALS Czech Republic

18.8.2017

Shrnutí informací MŽP:

 • Stavební polystyren obvykle obsahuje nebezpečnou látku hexabromcyklododekan (HBCDD).
 • Do obsahu 1 000 mg/kg HBCDD je možno polystyren recyklovat, dále využívat.
 • Nad 1 000 mg/kg  je možné pouze energetické využití (cementárny, EVO) či spálení ve spalovnách nebo úprava vedoucí ke snížení koncentrace HBCDD v odpadním polystyrenu pod limit 1000 mg/kg.
 • Nad 3% (30 000 mg/kg) obsahu HBCDD se jedná nebezpečný odpad. Obsah HBCDD v polystyrénech je podle dostupných informací v rozmezí 0,5 – 2,5% (5 000 až 25 000 mg/kg).
 • Vzhledem k životnosti stavebního polystyrenu, která se odhaduje na cca 30 až 50 let, lze přepokládat, že veškerý odpadní polystyren odstraňovaný v rámci rekonstrukcí ze staveb obsahuje HBCDD a musí s ním být nakládáno výše uvedenými způsoby.
 • Prostřednictvím rozboru v akreditované laboratoři lze prokázat koncentraci HBCDD v polystyrenu pod 1000 mg/kg, respektive pod 30 000 mg/kg.

HBCDD v polystyrenu

HBCDD byl v roce 2013 byl zařazen na seznam látek Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, řadí se tak mezi tzv. perzistentní organické znečišťující látky (POPs) a jedná se o látku škodlivou pro lidské zdraví a životní prostředí.

Stavební expandovaný (EPS) resp. extrudovaný (XPS) polystyren obsahuje, s ohledem na požadavky, které musí splňovat z hlediska protipožární ochrany, zhášedlo hoření hexabromcyklododekan (HBCDD). Při opravách, úpravách či odstraňování staveb se mohou polystyrenové desky s HBCDD nebo jejich části stát odpadem dle zákona 185/2001 a příslušné vyhlášky 294/2005. Přitom je nutné zabránit vstupu HBCDD z polystyrenu do nových výrobků prostřednictvím recyklace a únikům látky do životního prostředí při nakládání s odpadním polystyrenem.

Legislativa EU a ČR

Od 22. června 2016 je uvádění na trh výrobků z XPS, které obsahují HBCDD, zakázáno, tento zákaz se však netýká desek z EPS. Na trhu tak stále mohou být EPS desky, které jako zpomalovač hoření HBCDD obsahují. Nařízení Komise (EU) 2016/293 od 22. března 2016 přidává výrobcům povinnost označovat výrobky s HBCDD. Budoucí úplný zákaz pro uvádění EPS desek s HBCDD na trh připravovaný Komisí se nicméně nebude vztahovat na výrobky již zabudované do staveb.

Nařízením Komise (EU) č. 2016/460 ze dne 30. března 2016 se také mění od 30. září 2016 pravidla pro původce odpadů o nakládání s odpadním stavebním polystyrenem ze staveb i z jeho výroby. V případě, že obsah HBCDD v odpadním polystyrenu je v koncentracích větších než 1000 mg/kg, může být pouze:

 • energeticky využit (cementárny nebo zařízení pro energetické využití odpadů)
 • spálen (spalovny odpadů)
 • nebo upraven tak, aby se koncentrace HBCDD v odpadním polystyrenu snížila pod limit 1000 mg/kg.

V případě stavebních firem je odpadní polystyren předáván nejčastěji odpadovým společnostem. Vzhledem k životnosti stavebního polystyrenu, která se odhaduje na cca 30 až 50 let, lze přepokládat, že veškerý odpadní polystyren odstraňovaný v rámci rekonstrukcí ze staveb obsahuje HBCDD a musí s ním být nakládáno výše uvedenými způsoby. Pomocí rozboru v akreditované laboratoři lze prokázat koncentraci HBCDD v polystyrenu pod 1000 mg/kg, v takovém případě je možné odpadní stavební polystyren předat k recyklaci nebo jinému způsobu nakládání s odpady. Výsledek rozboru je pak nutno přikládat při přejímce odpadů do zařízení (příl. č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

Odpadní stavební polystyren může být u odpadových společností rovněž vytříděn, nebo zůstane ve výmětu ze třídící linky. Pokud dojde k jeho vytřídění, musí s ním být nakládáno pouze výše zmíněnými způsoby, nebo rozbory prokázat koncentraci HBCDD nižší než 1000 mg/kg.

Kdy je polystyren nebezpečným odpadem?

Podle zákona o odpadech je třeba pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, pokud vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze nařízení komise č. 1357/2014.

Podle Nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí (dále jen „nařízení CLP“) spadá HBCDD do třídy nebezpečnosti toxický pro reprodukci kategorie Repr. 2. Podle nařízení o nebezpečných vlastnostech odpadů se odpad stává nebezpečným, pokud koncentrace takové látky dosáhne 3%. Při zařazování do kategorie „ostatní“ nebo „nebezpečný“ se postupuje standardně v souladu s § 6 zákona o odpadech.

Více na: http://www.tretiruka.cz/news/informace-mzp-k-nakladani-s-odpadnim-stavebnim-polystyrenem/

 

Služby laboratoře ALS v oblasti stavebního odpadního polystyrenu

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic provádí stanovení HBCDD ve vodách, v zeminách a stavebních materiálech. Vzhledem ke specifické povaze polystyrenu, kdy se jedná o čistě organickou látku, rozbor HBCDD v tomto materiálu zajišťujeme ve spolupráci se smluvním partnerem, současně vyvíjíme vlastní metodu pro stanovení v tomto typu vzorků.

 • Vody: akreditovaná metoda LC/MS/MS, limit 0,01 µg/l
 • Zeminy: akreditovaná metoda LC/MS/MS, limit 5 µg/kg suš.
 • Polystyren: akreditovaná metoda GC/MS, limit 500 mg/kg

Naše laboratoře ALS Czech Republic jsou k dispozici všem společnostem, obcím i jednotlivcům, jež v rámci své činnosti produkují, nakládají či likvidují odpady včetně polystyrenu. Provádíme rozbory všech typů odpadů nejen dle příslušných vyhlášek, ale i nad jejich rámec, včetně rozborů pro energetické využití odpadů. S pomocí výsledků našich rozborů jsou prokazovány vlastnosti a složení odpadů, potřebné pro jejich správné nakládání. Přičemž ekonomická náročnost provedení rozborů je neporovnatelně nižší než případné postihy ze strany kontrolních a inspekčních institucí.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.