Aktuálně

Bezpečnost krmiv s GMP+ a FSA

11.9.2020

Schéma certifikace krmiv GMP+ vzniklo z důvodu zajištění bezpečnosti krmiv a v roce 2013 byl zveřejněn první standard týkající se odpovědnosti za krmiva. Za tímto účelem jsou vytvořeny dva moduly: Zajišťování bezpečnosti krmiv GMP+ (GMP+ Feed Safety Assurance) a Zajišťování odpovědnosti za krmiva GMP+ (GMP+ Feed Responsibility Assurance). Standard GMP+ FSA zajišťuje bezpečnost krmiv a komodit pro zvířata, která dále vstupují do potravinářského řetězce. Požadavky standardu GMP+ FSA vychází zejména z požadavků standardu ISO 9001, HACCP a z požadavků legislativy. Je aplikovatelný v celém krmivářském řetězci od prvovýrobce zemědělských komodit až po výrobu, skladování a přepravu hotových krmiv.

Základním principem ve schématu certifikace krmiv GMP+ je, že každý článek v krmivářském řetězci identifikuje, řídí a sleduje rizika pro bezpečnost krmiv. Bezpečnost a dohledatelnost všech surovin v celém řetězci výroby krmiv je zajišťována tak, že certifikované společnosti nakupují suroviny, výrobky a služby od certifikovaných dodavatelů. Tím je také zaručeno dodržování správné praxe v celém řetězci.

 

Díky certifikaci GMP+ FSA se mohou všechny relevantní subjekty zapojit do mezinárodního obchodního řetězce s krmivy, zajistit zdra­votní nezávadnost svých produktů, splnit legislativní požadavky České republiky i Evropské unie, zvýšit svou důvěryhodnost u zákazní­ků a státních dozorových orgánů a v neposlední řadě posílit svou pozici na trhu a získat nové obchodní příležitosti.

 

Certifikovaná laboratoř ALS Czech Republic nabízí velký rozsah akreditovaných analýz v oblasti mikrobiologie, stanovení aflatoxinů, mykotoxinů, pesticidů, dioxinů a PCB, těžkých kovů a antibiotik:

 • Naše společnost byla již v roce 2019 certifikována jako GMP+B11 registrovaná laboratoř v těchto povinných analýzách kritických kontaminujících látek:
  • Aflatoxin B1
  • Dioxin a dioxin like PCB
  • Non dioxin like PCB
  • Těžké kovy ( Hg, As, Pb, Cd)
 • Poskytujeme široké spektrum stanovení dalších ukazatelů pro hodnocení mikrobiologické jakosti potravin, doplňků stravy, krmiv a balených vod, hodnocení mikrobiální kontaminace povrchů vnitřního prostředí pomocí stěrů, spadů a stanovení mikroorganismů v ovzduší.
 • Stanovení širokého spektra kovů a minerálních prvků, jako jsou např. Ca, P, Mg, Na, Fe, Cu, Se, K.
 • Disponujeme moderním specializovaným pracovištěm na provádění ultrastopových analýz PCDD/F a ostatních POPs pomocí plynové chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (HRGC-HRMS). Provádíme až 30 000 analýz ročně v nejrůznějších matricích (emise, odpady, voda, půda ovzduší a také potraviny a krmiva).
 • Akreditované zkoušky obsahu mykotoxinů nad rámec požadavků této certifikace - jsme vybaveni nejmodernější technikou HPLC s fluorescenční nebo spektrofotometrickou detekcí.
 • Nabízíme akreditované stanovení pesticidů ve vodách, potravinách, krmivech a dalších matricích.

V případě dotazů kontaktujte náš klientský servis na tel: +420 226 226 998

nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com

Leták Bezpečnost krmiv s GMP+ a FSA ke stažení
Protokol o registrované laboratoři GMP+