Aktuálně

Biopotraviny – základní požadavky a příslušná legislativa

23.4.2024

Biopotravinou (ekologickým produktem) lze nazvat jakýkoliv výrobek, který splňuje veškeré požadavky vycházející z EU nařízení č. 2018/848.

Ekologická produkce je udržitelný systém řízení, který je založen na těchto obecných zásadách:

 • respektování přírodních systémů a cyklů a zachování a zlepšení stavu půdy, vody a vzduchu, zdraví rostlin a zvířat a rovnováhy mezi nimi;
 • zachování přírodních krajinných prvků, jako jsou lokality přírodního dědictví;
 • odpovědné využívání energie a přírodních zdrojů, jako je voda, půda, organická hmota a vzduch;
 • produkce celé řady vysoce kvalitních potravin a jiných produktů zemědělství a akvakultury, které odpovídají spotřebitelské poptávce po zboží vyprodukovaném za použití postupů, jež nepoškozují životní prostředí, zdraví lidí, rostlin ani zvířat a ani dobré životní podmínky zvířat;
 • zajištění integrity ekologické produkce ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce potravin a krmiva;
 • vhodné koncipování a řízení biologických procesů na základě ekologických systémů využívajících přírodní zdroje, které jsou danému systému řízení vlastní, a to pomocí metod, které:
  • využívají živé organismy a mechanické metody produkce;
  • provozují pěstování plodin a živočišnou výrobu vázané na půdu nebo provozují akvakulturu, která je v souladu se zásadou udržitelného využívání vodních zdrojů;
  • vylučují používání GMO, produktů získaných z GMO a produktů získaných za použití GMO, s výjimkou veterinárních léčivých přípravků;
  • jsou založeny na posouzení rizik a případně na použití bezpečnostních a preventivních opatření;
 • vyloučení klonování zvířat, chovu uměle vzniklých polyploidních živočichů a ionizujícího záření z celého ekologického potravinového řetězce;
 • dodržování vysoké úrovně dobrých životních podmínek zvířat při respektování jejich druhově specifických potřeb.

Biopotraviny se označují logem zeleného listu s číselným kódem kontrolního orgánu a údajem o místě, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se výrobek skládá.

Požadavky na ekologické zemědělství jsou definovány také v českém zákonu č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a české vyhlášce č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. Z této vyhlášky vychází grafický znak „bio zebry“, kterou se označují biopotraviny vyrobené v České republice.

Pesticidy a kontaminanty v biopotravinách

Používání umělých hnojiv a chemických pesticidů je v ekologickém zemědělství zakázáno. Dodržování zákazu používání pesticidů se pravidelně kontroluje, mimo jiné i laboratorními rozbory prodávaných biopotravin. V úvahu se přitom bere i možnost nahodilé, nezáměrné kontaminace pesticidy z okolního prostředí. Proto se za nevyhovující považují až nálezy, které i po zohlednění nejistoty měření překračují koncentraci 0,01 mg/kg. V takovém případě daná potravina již není bio a výrobce musí vysvětlit, jak ke kontaminaci došlo. Zároveň musí přijmout nezbytná opatření, aby se situace již nemohla opakovat.

Povolené přípravky na ochranu rostlin a hnojiva jsou jmenované v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/1165. Přípravky na ochranu rostlin mohou být použity pouze v případě, že rostliny nemohou být proti škodlivým organismům náležitě chráněny pomocí jiných opatření, zejména použitím činitelů biologické kontroly, jako jsou užitečné druhy hmyzu, roztočů a háďátek.

Pro přítomnost kontaminantů v biopotravinách nejsou stanoveny žádné zvláštní limity. Pro biopotraviny tedy platí limity jako pro běžné potraviny, které jsou stanoveny EU nařízením č. 2023/915 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách.

Pro výrobce a prodejce biopotravin připravujeme webinář, který proběhne v průběhu měsíce května a bude zaměřen na stávající a nové legislativní požadavky. O přesném termínu Vás budeme včas informovat.

Pro více informací k jednotlivým analýzám kontaktujte náš zákaznický servis
na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com.