Aktuálně

Budeme přednášet na konferenci Analytika odpadů VII

18.10.2021

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se budeme opět aktivně účastnit již sedmého ročníku konference Analytika odpadů, která se koná v Kutné Hoře.  Pěvně věříme, že vás odborné příspěvky našich zástupců zaujmou.

 

V referátu Tomáše Boudy a Ivy Vošahlíkové „Specifika odpadů se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů vznikajících na tzv. pracovištích NORM“ bude účastníkům konference poskytnuta podrobná informace o specifických odpadech, které jsou uvolňovány z pracovišť s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření (např. úpravny pitné vody obsahující zvýšené aktivitní koncentrace některých radionuklidů a pak zejména různé výrobní procesy, které zpracovávají suroviny se zvýšeným obsahem přirozených radionuklidů). Na tyto odpady „NORM“ se vztahují kromě požadavků odpadové legislativy též požadavky dané atomovým zákonem podrobně specifikované v příslušné vyhlášce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), které mají za úkol snížit možné ozáření obyvatelstva, které mohou s těmito odpady přijít do styku.

Laboratoř ALS Czech Republic, s.r.o. disponuje potřebným technickým vybavením ke stanovení všech přírodních radionuklidů, pro něž jsou stanoveny tzv. uvolňovací úrovně. Hodnocení materiálů NORM zajišťuje tým odborníků, kteří na základě Zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ), udělené SÚJB, provádějí hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v uvolňovaných materiálech NORM. Během 3 let, kdy provádíme rozbory a hodnocení materiálů NORM jsme získali řadu zkušeností, o kterých referujeme v druhé části přednášky.

Ve druhém referátu Tomáše Boudy „Porovnání perkolačních kolonových výluhů odpadů s jednorázovými vsádkovými výluhy“ bude účastníkům konference poskytnuto shrnutí zkušeností naší laboratoře jednak s běžnými vsádkovými výluhy odpadů (dle české legislativy) a také s kolonovými perkolačními výluhy pro naše zahraniční klienty. V příspěvku je uveden přehled nejběžnějších jednorázových vsádkových výluhů, podrobně je popsán způsob přípravy perkolačních výluhů. Je diskutováno porovnání obou typů výluhů, jejich výhody a nevýhody a typické použití. Rovněž je zmíněna i otázka kvality přípravy výluhů, jakož i možnost zkrácení doby trvání poměrné drahých a dlouhotrvajících perkolačních výluhů.

Vedoucí Technického oddělení Ivan Trešl bude ve svém příspěvku „Zkušenosti se stanovením polychlorovaných alkanů (SCCP a MCCP) ve vzorcích odpadu“ prezentovat zkušenosti laboratoře ALS s analýzou polychlorovaných alkanů. Polychlorované alkany, někdy též nazývané polychlorované parafíny, je široká skupina látek s širokým uplatněním v průmyslových aplikacích a vzhledem ke svým vlastnostem a negativním dopadům na zdraví člověka a životní prostředí se řadí mezi persistentní polutanty. Podle délky uhlíkového řetězce jsou nejsledovanější polychlorované alkany s krátkým (SCCP) a středním (MCCP) řetězcem. SCCP jsou zařazeny do Přílohy A Stockholmské Úmluvy. V některých zemích EU jsou látky SCCP a MCCP legislativně sledovány ve vzorcích pevného odpadu (např. stavební a pomocný materiál). Laboratoř ALS v Praze ročně analyzuje asi 2500 vzorků na stanovení obsahu polychlorovaných alkanů, většinou ze Skandinávie (Švédsko, Norsko), kde pro obsah SCCP/MCCP platí legislativní limit 2500 mg/kg pro posouzení, zda je odpad klasifikován jako nebezpečný. V příspěvku bude stručně prezentována metodika stanovení cílových látek společně s výsledky SCCP a MCCP získanými analýzou velkého množství vzorků.

Kolega Radim Kunc ve svém referátu „Stanovení respirační aktivity AT4“ představí tuto novou metodu s využitím hlavic výrobce WTW. Příspěvek popisuje vybrané výsledky validačních charakteristik a první zkušenosti s WTW hlavicemi. Respirační aktivita AT4, je důležitým parametrem pro odpadové hospodářství – odpady, obsahující biologicky rozložitelnou složku s výjimkou směsných komunálních odpadů a odpady, které přestaly být biologicky rozložitelné po úpravě, ukládané na skládku musí splnit parametr biologické stability AT4 (dle Vyhlášky 273/2021 Sb.). do výše 10 mgO2/g sušiny. Pokud je výsledek parametru AT4 pro daný vzorek nižší než legislativní hodnota, odpad lze skládkovat, protože nízkoaktivitní vzorky již tolik nenarušují stabilitu skládkového lože a není zde tak vysoká produkce skleníkových plynů, zejména methanu a zapáchajících látek. Materiály, které jsou naopak biologicky stále aktivní lze využít např. na energetické zpracování. Stanovení respirační aktivity vychází z rakouské normy ÖNORM S 2027-4.“

Taťána Halešová ve svém referátu „Analýza léčiv a návykových látek na ČOV“ zaměří na výskyt léčiv nejen v odpadních a povrchových vodách, ale také ve vodách pitných. Vysoká spotřeba léčiv představuje riziko jak pro životní prostředí, tak v konečném důsledků i pro lidské zdraví. V současné době je sledování léčiv směřováno především na povrchové vody a čistírny odpadních vod (ČOV). ČOV testují moderní způsoby eliminace léčiv z odpadních vod, aby se snížil dopad těchto mikropolutantů na vodní ekosystémy. Výskyt léčiv a jejich degradačních produktů ve vodách je možné monitorovat na velmi nízké koncentrační úrovni řádově v ng/l, díky využití citlivé instrumentální techniky LCMS. Léčiva jsou opakovaně také zařazována na seznam sledovaných látek „Watch list“ v oblasti vodní politiky. Kromě toho Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) zveřejnil v roce 2021 indikativní seznam látek pro snížení farmaceutického znečištění vodních toků.

 

Těšíme se na setkání s vámi.