Aktuálně

Budeme se účastnit konference Radiologické metody v hydrosféře

17.4.2023

ALS Czech Republic se bude účastnit ve dnech 25.-26.4. tradiční konference Radiologické metody v hydrosféře, která se letos uskuteční v Kutné Hoře.

Tato konference je určena laboratořím zabývajících se radiologickým rozborem, zástupcům státní správy, pracovníkům vysokých škol, výzkumným a vývojovým pracovištím, studentům i zástupcům ekologických iniciativ.

Náš přední odborník na radiologii a radiochemii, Ing. Tomáš Bouda, CSc. z oddělení radiologických analýz v České Lípě, představí 2 příspěvky: Stanovení nízkých aktivit 226Ra a 228Ra v pitných vodách po nakoncentrování gamaspektrometricky a Měření a hodnocení obsahu izotopů thoria  232Th a 230Th v odpadních materiálech norm z úpravy podzemní vody na vodu pitnou.

První příspěvek se zabývá požadavky legislativy Evropské unie (směrnice Rady 2013/51/EURATOM vydané 22. října 2013, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě). V rámci této směrnice vyvstal požadavek na stanovení 228Ra na úrovni 0.020 Bq/L. Naše laboratoře tak obratem vyvinuly vhodnou metodu s požadovaným nízkým limitem. Zpracování vzorků vyžaduje separaci izotopů Ra koprecipitací a zvýšení výchozího objem vzorků na 8 L. Sraženinu je nutné hermetizovat a následně se aktivita 228Ra vyhodnocuje měřením jeho krátkodobého rozpadového produktu 228Ac. Metoda je prověřená již cca 10 let, úspěšně jsme ji použili u více než 4000 vzorků vod. V rámci příspěvku je popsána příprava vzorků k měření, postup měření a základní parametry metody odpovídající zmíněné evropské legislativě.

Druhá přednáška se zaměřuje na problematiku měření a hodnocení obsahu izotopů thoria 232Th a 230Th v tzv. materiálech NORM, tj. v odpadech uvolňovaných z pracovišť s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření. Jde např. o pracoviště, kde se provádí úprava podzemní vody na vodu pitnou nebo pracoviště, kde se zpracovávají suroviny se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů. Doporučení SÚJB pro materiály NORM předepisuje použít pro stanovení dlouhodobých přirozených radionuklidů metodu gamaspektrometrie s vysokým rozlišením (HRGRS). A pokud nelze tyto radionuklidy přímo gamaspektrometricky stanovit, což je i případ radionuklidů 232Th a 230Th, je v Doporučení uveden postup konzervativního odhadu jejich hmotnostních aktivit ze stanoveného obsahu jiných radionuklidů, o kterých se předpokládá, že jsou s těmito radionuklidy v jisté korelaci. V příspěvku je způsob konzervativního odhadu hmotnostních aktivit 232Th a 230Th podrobně představen, a je prokázáno, že právě v případě těchto dvou radionuklidů je konzervativní odhad jejich hmotnostní aktivity spíše nadhodnocený nebo dokonce i nesprávný.

V případě 232Th je možno u materiálů NORM z úpravy podzemní vody na vodu pitnou s přihlédnutím k zákonitostem radioaktivní přeměny a k chemickým vlastnostem thoria a radia většinou velmi přesně odhadnout zda je tzv. uvolňovací úroveň hmotnostní aktivity 232Th překročena či nikoliv. U jiných typů materiálů NORM je nutno posoudit výsledky měření s ohledem na chemismus vzniku materiálu NORM a v některých případech je třeba pro stanovení hmotnostní aktivity radionuklidu 232Th použít jinou vhodnou techniku, např. metodu ICP/MS. Konzervativní odhad hmotnostní aktivity 232Th jako součet hmotnostních aktivit 228Ra a 228Th není příliš vhodný pro většinu materiálů NORM.

V případě 230Th je demonstrováno, že je možno ke správnému stanovení jeho hmotnostní aktivity použít přímo doporučovanou metodu HRGRS. Detekční limit metody 50 - 200 Bq/kg je vzhledem k hodnotě uvolňovací úrovně 1000 Bq/kg dostatečný. Doporučovaný konzervativní odhad jako dvojnásobek hmotnostní aktivity 238U nevhodný, vzhledem k tomu, že je převážně velmi nadhodnocený.

Věříme, že účastníky konference zaujmeme výše zmíněnými přednáškami a obohatíme novými zkušenostmi z oblasti radiologie . Těšíme se na setkání s vámi.