Aktuálně

Diplomové práce v ALS Czech Republic

27.6.2024

Jako analytická firma specializovaná na analýzu životního prostředí jsme v ALS Czech Republic vždy kladli důraz na podporu vědeckého výzkumu a vývoje.

Tento závazek nás motivuje také k úzké spolupráci s předními českými vysokými školami a univerzitami. Jejich studentům každoročně nabízíme možnost praktických měření a zpracování diplomových pracív našich akreditovaných laboratořích po boku našich expertů.

S potěšením oznamujeme, že Bc. Simona Horkelová, studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obhájila svou diplomovou práci na téma "Stanovení farmaceutických látek v odpadních vodách", která vznikla v našich laboratořích.

Abstrakt diplomové práce:

Akumulace léčiv v životním prostředí je signifikantním tématem dnešní doby. Každý rok se spotřeba a nadužívání farmaceutických látek zvyšuje a velká část poté končí v odpadních vodách. Dosavadní procesy na čistírnách odpadních vod často nedokážou efektivně odstranit tyto látky, protože k tomu nebyly původně navrhované a uzpůsobené. To způsobuje postupné pronikání léčiv do vodních systémů a tím se zvyšuje znečištění povrchových, podzemních, a dokonce i pitných vod. V současné době není platná legislativa, která by se zabývala sledováním a eliminací léčiv v odpadních vodách. V této diplomové práci byla pomocí akreditované metody v laboratořích ALS Czech Republic stanovována léčiva a některé metabolity ve vzorcích odpadních vod. Byly porovnávány vstupní a výstupní koncentrace farmak na čistírnách odpadních vod různé velikosti a byly stanoveny účinnosti jejich eliminace. Dále proběhlo srovnání čistíren komunálních a nemocniční čistírny.

V ALS laboratořích se studiem kontaminantů vod intenzivně zabýváme a ve spolupráci s projektovými partnery přispíváme k návrhům opatření, která by v budoucnosti měla vést k eliminaci škodlivých látek z prostředí. Každá práce tak má významný potenciál ovlivnit budoucí přístupy k ochraně vodních zdrojů a zlepšení životního prostředí. Pro nás jsou výsledky této práce důležitým krokem k lepšímu pochopení a řešení problému farmaceutických látek v odpadních vodách.