Aktuálně

Implementace skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) pro stanovení azbestu a další možnosti využití

19.11.2018

Laboratoře ALS Czech Republic investovaly v minulém roce do pořízení skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) VEGA 3 firmy TESCAN. Aktuálně bychom Vás rádi seznámili s jeho možnostmi v oblasti stanoveních azbestu a dalších možnostech využití tohoto zařízení.

Stanovení azbestu prostřednictvím SEM je výrazně přesnější jednoduší díky řádově většímu zvětšení v porovnání s optickým mikroskopem. Vybavení elektronovým mikroskopem umožňuje našim laboratořím rozšířit dosavadní analýzy azbestu z pevných materiálů (zejména stavebních konstrukcí) také na ovzduší a pracovní prostředí. Současná legislativa uvádí, prostřednictvím vyhlášky 6/2003 Sb. (kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb) horní limit 1000 azbestových a minerálních vláken na m3. Spolu s rozvojem nových technologií je dnes vyvíjen tlak na to, aby z výsledků provedených analýz bylo navíc patrné, kolik z celkového počtu vláken je pozitivně azbestových. Optická mikroskopie toto neumožňuje, zatímco námi instalovaný elektronový mikroskop k určení typu vlákna využívá energo disperzní spektrometr (EDS), který o každém vlákně poskytne jeho prvkové složení a tím je umožněna identifikace vláken a stanovení počtu azbestových vláken v ovzduší.

Stanovení prvkového složení látek na SEM / EDS  

Instalovaná konfigurace elektronového mikroskopu je také vhodná pro pozorování a analýzu struktury povrchů materiálů. S pomocí EDS detektoru je možné určit semi-kvantitativně prvkové složení pozorovaného vzorku nebo částice. Tento postup je velmi vhodný například pro odhad složení neznámých nárůstů na povrchu potrubí, zařízení, teplosměnných plochách, výměnících či složení nerozpustných materiálů v roztocích i při jejich velmi malém množství.

EDS funguje na principu měření energie rentgenového záření, které je vyvolané dopadem primárního elektronu na valenční elektron prvku, kde je tento elektron vyražen a poté nahrazen elektronem z nižší slupky. Každý prvek má jinou energii rentgenového záření a podle typu a kvanta rentgenového záření je určen typ a odhad množství prvku ve vzorku.

V neposlední řadě lze mikroskop využít pro stanovení velikosti částic na jakékoliv povrchu a jejich případnou kvantifikaci.

Další informace o stanovení azbestu si můžete stáhnout z našeho letáku zde

Máte-li požadavek na stanovení azbestu či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.