Aktuálně

KDE všude pomáháme - PESTICIDY v CHKO Moravský kras

29.11.2021

Moravský kras: výjimečné území
Moravský kras je nejvýznamnější krasovou oblastí v České republice. Kromě podzemních krasových jevů zde mů­žeme najít také povrchové jevy, mezi něž patří závrty či škrapy.

Rovněž se zde nachází jediný mezinárodně chráněný podzemní mokřad v České republice – Podzemní Punkva. Podzemní vody Moravského krasu jsou domovem řady endemitických živočichů a taktéž zdrojem pitné vody.

Pesticidy? Bohužel realita.
Ačkoliv je Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí, je ohrožen intenzivním obhospodařováním krasových plošin. Zemědělská činnost v této oblasti představuje riziko průniku hnojiv a pesticidních látek do podzemních prostor, a to buď jejich průsakem přes půdní a horninové prostředí (takto vzniká skapová voda) nebo splachem ornice z polí do závrtů.

ALS Czech Republic: naše analýzy pomáhají
Od roku 2018 do roku 2021 se ALS Czech Republic na lokalitě CHKO Moravský kras účastní projektu TAČR TH03030178 „Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči necílovým půdním organismům, hodnocení rizik zatížení půdního prostředí xenobiotiky na diverzitu“. V rámci projektu jsou každý měsíc odebírány vzorky s cílem získat potřebné informace o znečištění půd, povrchových vod a zejména skapových (podzemních) vod v Amatérské a Harbeš­ské jeskyni.

Spolupráce dále pokračuje navazujícím tříletým projektem monitoringu jeskyní v rámci celé ČR oficiální název je "Ochrana vybraných jeskyní a krasových jevů ve zvláště chráněných územích ČR. CZ.05.4.27/0.0/19_120/009904".

Odkaz: Správa CHKO Moravský kras (ochranaprirody.cz) 

Taťána Halešová
Taťána Halešová, tatana.halesova@alsglobal.com