Aktuálně

Konzervace vzorků po odběru – důležitý prvek kvality analytických služeb

5.12.2019

Laboratoř ALS provedla rozsáhlý výzkum, který prokázal vliv konzervace vzorku na stabilitu těkavých organických látek, jako je benzen, toluen a xylen. Rozsah a rychlost jejich (bio)degradace nelze často u reálných vzorků předem odhadovat, ke změnám v koncentraci těchto látek však může být významně ovlivněn již v průběhu několika málo hodin. Použití vhodné vzorkovnice s konzervačním činidlem významně prodlužuje stabilitu sledovaných analytů. Pro potlačení biologické aktivity je v tomto konkrétním případě použito kyseliny nebo „kyselé“ soli zajišťující snížení pH vzorku na hodnotu 1-2 a zpomalení až zastavení možných degradačních procesů.

Analytické laboratoře mají povinnost minimalizovat vliv skladování a přepravy vzorků na výsledek rozboru. Tyto požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří upravuje mezinárodní norma ČSN EN ISO 17025.

Zvláště u vzorků vod může docházet (a dle našich zkušeností a experimentů i dochází) k celé řadě biologických či fyzikálně-chemických procesů majících negativní vliv na kvalitu stanovení sledovaného parametru ve vzorku.

Jedním ze zásadních prvků přispívajících ke kvalitním výstupům analytické laboratoře je správné provedení odběru vzorků a následné zamezení jakýchkoliv potencionálních změn koncentrací cílových látek ve vzorcích. Použití vhodných, ověřených vzorkovnic a případně také konzervačních činidel v kombinaci se zchlazením vzorků co nejdříve po odběru a v průběhu přepravy do laboratoře může mít zásadní vliv na kvalitu výsledku rozborů.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny příklady nejčastějších faktorů majících vliv na možné změny a koncentrace vybraných látek a prvků během dopravy vzorku do laboratoře a manipulace s ním. Kompletní přehled námi poskytovaných vzorkovnic včetně informace o jejich konzervaci a parametrech, pro které jsou určeny, naleznete zde.

Vhodné je také vzorky skladovat a přepravovat v přepravních boxech a tím zabránit vlivu UV záření. Laboratoř ALS přepravní boxy používá a poskytuje i svým zákazníkům.

V případě dotazů ohledně vhodných vzorkovnic nebo zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.

Mechanismus změny analytu ve vzorku

Potencionálně ovlivněný parametr - příklady

Vhodný způsob konzervace vzorku

Biologická aktivita bakterií, sinic apod.

Rozpuštěný kyslík (BSK)

Sloučeniny dusíku,

BTEX

BSK, dusičnany – zachlazení vzorku, rychlá doprava vzorku do laboratoře.

Amonné ionty, celkový dusík, BTEX Okyselení vzorku na pH< 2

vzorkovnice s předloženým konzervačním činidlem

Oxidace sledovaných analytů

Železnaté ionty (Fe2+)

Sulfidy

Konzervace sledovaného analytu chemickou stabilizací (převedení analytu na stabilní formu)

vzorkovnice s předloženým konzervačním činidlem

Tvorba sraženin

Kovy (Fe, Al)

Okyselení vzorku na pH< 2 za použití kyseliny dusičné (dusičnany jsou dobře rozpustné)

vzorkovnice s předloženým konzervačním činidlem

Ztráta přechodem do plynného stavu

Kyanidy, rtuť

Kyanidy – zvýšení pH nad hodnotu pH 12.

Rtuť – převedení analytu na stabilní formu (chlorokomplexy)

Absorpce vzdušného CO2

pH

Elektrická vodivost

Okamžité zchlazení vzorku, rychlá doprava chlazeného vzorku do laboratoře

Sorpce na stěny vzorkovnic a/nebo na sediment ve vzorku

Kovy, celkový fosfor, některé organické parametry (např. polyaromáty, uhlovodíky)

Kovy - okyselení vzorku na pH< 2 za použití kyseliny dusičné (dusičnany jsou dobře rozpustné)

Fosfor – okyselení vzorku

Organické parametry – okyselení na pH< 2 při příjmu vzorku