Aktuálně

Laboratoře ALS participovaly na dokončení likvidace skládky kalů ve Vratimově

7.11.2018

Dne 1.11. 2018 proběhl poslední kontrolní den v areálu bývalých papíren ve Vratimově, kde byla nepovolená skládka nebezpečného odpadu vzniklá v letech 2010 – 2011. Na skládce byly umístěny odpady z lagun Ostramo, kde probíhá dlouhodobá sanace. Po dobu 8 let tedy okolní obyvatelé museli snášet zápach z této skládky a současně docházelo k odtoku vod z plochy do blízkého potoka. Od srpna letošního roku probíhal odvoz a likvidace odpadů, který byl dle plánu ukončen k 31.10. 2018. Celkem bylo odvezeno 7400 tun odpadů, větší část z nich (5600 tun) do tlakové plynové plynárny Vřesová a zbytek (1 800 tun) do spalovny nebezpečných odpadů Ostrava.

Spolupráce laboratoří ALS na projektu likvidace skládky

Naši pracovníci  provedli dle schválené projektové dokumentace finální odběry vzorků zeminy, jednak na vlastní ploše, kde byly odpady uskladněny a také na železničním náspu. Za přítomnosti zástupců inspekčních orgánů, zadavatele (Moravskoslezský kraj) či sanační společnosti jsme dle zadání metodou autoritativního vzorkování s úsudkem odebrali celkem 5 směsných vzorků (3 z plochy, kde byl odpad uložen, 2 vzorky z náspu u železnice) pro provedení potřebných chemických analýz. V odebraných vzorcích budeme stanovovat obsah ropných látek, absorbovatelných organických halogenů (AOX) a vápníku. Výsledky, které rozhodnou o tom, zda došlo ke kontaminaci oblasti a bude třeba její další sanace by měly být známy konce příštího či počátkem následujícího týdne.

Naše kolegyně, vedoucí ostravské pobočky ALS Czech Republic Michaela Sotorníková při této příležitosti poskytla rozhovor České televizi (příspěvek společnosti ALS začíná v čase 12:12), zpráva o službách ALS byla převzata taktéž Českým rozhlasem a místním tiskem. Níže si můžete spustit video s reportáží o naší spolupráci na tomto projektu.

Odkaz na místní tisk:

http://www.patriotmagazin.cz/kaly-z-vratimova-jsou-pryc-mistnim-se-bude-lepe-dychat

Naši společnost ALS těší, že jsme mohli dalším poskytnutím našich služeb přispět k tomu, že bude provedeno správné rozhodnutí ohledně zasažené oblasti a doufáme, že se obyvatelům Vratimova bude v budoucnu lépe žít a – doslova – i dýchat.

Naše společnost ALS Czech Republic je připravena podpořit svými službami všechny společnosti či zájmové instituce v oblasti ochrany životního prostředí poskytnutím analytického servisu v široké šíři rozborů vod, odpadů, zemin, ovzduší a dalších složek životního prostředí. Kontaktujte nás na telefonu 226 226 228 nebo písemně na Customer.support@alsglobal.com.