Aktuálně

Laboratoře ALS rozšiřují nabídku stanovení pesticidů v zeminách

22.1.2018

Souhrn

Analýzy Akreditovaná metoda Vzorkovnice Odběr vzorků Působnost
Stanovení pesticidů v zeminách Ano Poskytujeme zdarma Poskytujeme, cena dle dohody V rámci celé ČR

Stanovení pesticidů v ALS

Laboratoře ALS Czech Republic dlouhodobě figurují na předních místech v oblasti analýz pesticidů v životním prostředí. S vývojem nových metod stále pokračujeme a rozšiřujeme tak portfolio akreditovaných analýz a stanovovaných pesticidních látek. Laboratoř ALS nově zavedla metodu pro stanovení více než 100 pesticidů ve vzorcích zemin a sedimentů. Metoda je plně akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA).

Pesticidy v zeminách a související legislativa

Legislativně byla problematika pesticidů v zeminách do roku 2016 obsažena ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kde v příloze č. 2 byly stanoveny limity pro pesticidy – a to limit 0,01 mg/kg sušiny. S novelou této vyhlášky byla příloha č. 2 zrušena, a proto je v současné době platným právním předpisem Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 – Indikátory znečištění, kde jsou v příloze č. 1 stanoveny limitní hodnoty pro některé pesticidy. Tento Metodický pokyn MŽP uvádí limity pro cca 30 pesticidních látek, limity se liší pro zeminy na průmyslově využívaných územích a zeminy na ostatních plochách. Limity pro jednotlivé pesticidy jsou velmi rozdílné – od hodnoty 0.029 mg/kg suš. až po stovky či dokonce tisíce mg/kg suš. v případě průmyslově využívaného území. Přesto je obecně limit 0,01 mg/kg suš. stále považován za doporučený pro sledování případné zátěže pesticidy ve vzorcích zemin.

Spotřeba pesticidů a jejich osud v životním prostředí

Spotřeba pesticidů je stále vysoká (např. v roce 2016 se v Evropě spotřebovalo 420 000 tun) a pesticidy představují také nejširší skupinu kontaminantů, které jsou do životního prostředí vnášeny cíleně lidskou činností. Obecný trend dnes směřuje k aplikaci biodegradabilních, méně persistentních a toxických pesticidů. Ačkoliv doba rozpadu těchto látek je, ve srovnání s dříve používanými, např. organochlorovými pesticidy, mnohem kratší, jejich opakované použití může vést k akumulaci v životním prostředí. Vzhledem k tomu, že neustálý nový přísun pesticidů do půd převyšuje rychlost jejich degradace, následují tyto látky osud jiných persistentních látek, které setrvávají v prostředí i po dobu několika let. Příkladem je nejen případ již zakázaných látek atrazinu a simazinu, jež jsou stále ve vzorcích nalézány.

Degradace pesticidních látek navíc může vést k produkci metabolitů (rozkladných produktů) pesticidů, které vznikají za biotickými anebo abiotickými procesy v půdě, kdy jsou produkovány látky, které mohou být toxičtější i resistentnější než mateřské látky. Díky jiným fyzikálně-chemickým vlastnostem mohou dále tyto metabolity snadno kontaminovat i necílové složky životního prostředí, jako jsou například podzemní nebo povrchové vody. 

V letech 2016-2017 byl v České republice proveden rozsáhlý rozbor zemědělských orných půd (Hvězdová M. et al.: Currently and recently used pesticides in central Europe arable soils, Science of the Total Environment, 2018, 613-614, 361-370). Studie zahrnovala 75 vzorků orných půd a testováno bylo celkem 51 pesticidů a 9 metabolitů. Vedle již výše diskutovaných atrazinu a simazinu, byla většina půd kontaminována triazinovými herbicidy a jejich metabolity (89% vzorků), jako druhý nejfrekventovanější byl detekován fungicid conazole (73% půd), kdy více než polovina pozitivních vzorků půd obsahovala této látky více než 0,01 mg/kg.

Popis metody stanovení pesticidů v půdách

K extrakci a přípravě vzorku je použita rychlá metoda QuEChERS. Extrakt je dále vhodně naředěn a analyzován na nejmodernějších přístrojích rychlou, citlivou a spolehlivou metodou ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí (UHPLC–MS/MS). V současné době metoda zahrnuje stanovení širokého spektra triazinových pesticidů a jejich metabolitů (atrazin, simazin, ametryn, desmetryn, hexazinon, prometon, terbuthylazin, aj.), nikotinových pesticidů (acetamiprid, imidakloprid, thiakloprid), karbamátových pesticidů (aldikarb, karbaryl, karbendazim, fenoxykarb, oxamyl), organofosfátových pesticidů, a mnohých dalších.

ALS Czech Republic provozuje moderní analytické laboratoře akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních rozborů. Prováděné analýzy pokrývají převážně oblast životního prostředí, potravin, farmacie a olejů. Naše analytické služby poskytujeme na celém území České republiky.

Máte-li požadavek na stanovení pesticidů v zeminách či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.