Aktuálně

Máme krásné zprávy! ALS CR nově získal projekt TA ČR a je jeho hlavním řešitelem

5.5.2023

 

Název projektu:
Komplexní zhodnocení kontaminace půd pesticidními látkami a in-situ remediační opatření k eliminaci jejich vstupu do podzemních vod

Zaměření projektu:
Řešení problematiky pesticidů v české krajině a ochrana zdrojů pitných vod

Věda, výzkum a inovace patří mezi nejdůležitější a základní hodnoty ALS. Aktuálním odborným tématům se v ALS CR pod vedením Taťány Halešové intenzivně věnuje celé jedno oddělení. Řešení národních projektů a grantů je totiž ideální způsob, jak být v kontaktu s uznávanými výzkumnými organizacemi, univerzitami a odborníky v daném oboru. ALS CR, prostřednictvím Projektového oddělení, naopak nabízí dlouholeté zkušenosti v oblasti analytické chemie, špičkové analytické vybavení laboratoří a schopnost rychlého zpracování vzorků i velkého množství analytických dat.

Nově získaný projekt bude realizován v rámci programu Technologické agentury České republiky (TA ČR) Prostředí pro život a jeho podprogramu PP2. Uspěli jsme ve velké konkurenci a na řešení projektu ELIPES (akr. ELIminace PESticidů) se náležitě připravujeme a těšíme. Projekt bude řešen v období květen 2023 až prosinec 2025, ve spolupráci s odborníky z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., a společnosti EPS biotechnology, s.r.o.

 

Co budeme řešit…
V důsledku zemědělského hospodaření dochází i při dodržování zásad správné zemědělské praxe ke kontaminaci půdy a povrchových a podzemních vod, z nichž některé jsou využívány jako zdroje pro výrobu pitné vody. Výsledkem je jednak postupné zakazování osvědčených a účinných pesticidů, které jsou však v životním prostředí perzistentní, a jednak zhoršená kvalita vodních zdrojů, která následně nevyhnutelně vede k velmi nákladným investicím do technologií na úpravnách vody s cílem zajistit zdravotní nezávadnost pitné vody, která je definována příslušnou legislativou. Řešením situace mohou být pasivní, snadno udržovatelné a nízkonákladové in-situ denitrifikační štěpkové bioreaktory, které jsou již v některých zemích (např. v USA nebo na Novém Zélandu) s úspěchem používány na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích k odstraňování dusičnanů přímo v místě zdroje kontaminace a zabraňují tak vstupu těchto látek do životního prostředí.

Cílem nově podpořeného projektu je přispět k bezpečnému a udržitelnému používání pesticidů v zemědělství a zmírnit tak negativní dopady těchto látek a jejich perzistentních metabolitů na necílové organismy a na zdraví člověka. Projekt je cílen především na ochranu zranitelných území, jako jsou chráněné krajinné oblasti a ochranná pásma vodních zdrojů. V rámci řešení projektu bude pozornost věnována:

  • zhodnocení kontaminace půdy na území České republiky účinnými pesticidními látkami a jejich metabolity. Ačkoliv je půda v tomto případě primárním zdrojem znečištění, jejímu monitoringu je věnována minimální pozornost. Na základě získaných výsledků bude vytvořena specializovaná mapa s odborným obsahem, ve které budou vyznačena místa s pozitivními nálezy, a to nejen v půdách, ale i v okolních povrchových a případně i v drenážních vodách. Výsledky budou taktéž dány do souvislosti s výskytem pesticidních látek v podzemních vodách, jejichž monitoring v rámci celé České republiky zaštiťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vznikne tak ucelený podklad pro komplexní zhodnocení dané problematiky.
  • ověření využitelnosti kombinovaných denitrifikačních bioreaktorů pro souběžné odstraňování pesticidních látek a dusičnanů přímo v místě vzniku znečištění, tj. ze splachů odtékajících ze zemědělsky obhospodařovaných ploch. Budou zkoumány možnosti zvýšení účinnosti biodegradačních procesů pomocí biostimulace/bioaugmentace. Na základě získaných výsledků bude v modelovém povodí vzorově naprojektováno a řádně dimenzováno polyfunkční krajinové opatření.

O výsledky projektu projevilo zájem: zemědělské družstvo, výrobci pitné a balené vody a řada státních institucí zabývajících se kvalitou a ochranou vod.

Pro více informací kontaktujte:

Taťána Halešová
vedoucí projektového oddělení
E-mail: tatana.halesova@alsglobal.com