Aktuálně

Maximální limity kontaminujících látek v potravinách, Nařízení Komise EU č. 2023/915

26.2.2024

Maximální limity by měly být stanoveny na přísné úrovni, které je možno rozumně dosáhnout při dodržování správných zemědělských, rybolovných a výrobních postupů a při zohlednění rizika souvisejícího s konzumací potravin.

V případě možného zdravotního rizika by měly být maximální limity kontaminujících látek stanoveny na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni.

V zájmu zajištění účinné ochrany veřejného zdraví by potraviny obsahující kontaminující látky v míře přesahující maximální limity nejenže neměly být uváděny na trh jako takové, ale neměly by být ani používány jako složka potravin nebo být s potravinami míseny.

Aby mohly být maximální limity uplatňovány u sušených, naředěných, zpracovaných a složených potravin, pro které nebyly stanoveny zvláštní maximální limity Unie, měli by provozovatelé potravinářských podniků poskytnout příslušným orgánům údaje o specifických faktorech koncentrace, ředění a zpracování a v případě složených potravin o poměru složek, spolu s příslušnými experimentálními údaji, které tyto navržené faktory odůvodňují.

Vzhledem k těmto důvodům bylo dne 5.5.2023 zveřejněno Nařízení Komise (EU) 2023/915 ze dne 25. dubna 2023 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách, které ruší nařízení (ES) č. 1881/2006.

Maximální limity, které byly stanoveny nařízením (ES) č. 1881/2006 ve znění pozdějších předpisů jsou  v novém nařízení zachovány.

Nařízení také zakazuje ošetření potravin tzv. chemickou detoxifikací, vzhledem k chybějícím toxikologickým údajům a vědeckým důkazům o bezpečnosti metabolitů vznikajících v důsledku tohoto ošetření.

Nařízení je platné od 25.5.2023

Některé komodity jsou určeny k jinému použití než jako potravina a vztahují se na ně méně přísné či se na ně nevztahují žádné maximální limity. S cílem umožnit účinné prosazování maximálních limitů kontaminujících látek v těchto potravinách nařízení stanovuje odpovídající ustanovení o označování takových potravin, konkrétně se jedná o podzemnici olejnou (arašídy), ostatní olejnatá semena, produkty z nich získané a obiloviny.

Stejně tak s ohledem na zkušenosti získané v souvislosti s uvedeným nařízením a s cílem umožnit jednotné prosazování maximálních limitů nařízení stanovuje, že v případech, kdy jsou maximální limity stanoveny pro kombinaci sloučenin (suma koncentrací), se použijí dolní meze koncentrací, není-li stanoveno jinak.

Více naleznete v Nařízení Komise (EU) 2023/915.