Aktuálně

Monitoring výskytu of SARS-CoV-2 ve vodách

2.6.2021

Studie ukázaly, že monitoring výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách je efektivní nástroj při předcházení šíření infekce.

SARS-CoV-2 je infikovanými osobami vylučován do odpadních vod většinou již do tří dnů po infekci. Tento časový horizont je mnohem kratší než doba potřebná běžně k tomu, aby se u lidí vyvinuly dostatečně znatelné příznaky, které vedou k vyhledání lékařské pomoci a následnému případnému pozitivnímu testu na COVID-19 – tento proces může trvat o několik dní déle.

Odpadní vody jsou proto unikátním zdrojem informací, který poskytne „v reálném čase“ lepší odhad rozšíření koronaviru ve srovnání s klinickými vzorky.

Monitoring odpadních vod může zachytit COVID-19 i u skupin lidí, kteří nebyli hromadně testováni, a nebo jsou bez příznaků, čímž poskytuje cenné informace v prevenci šíření nákazy.

Rutinní monitoring odpadních vod lze proto použít jako neinvazivní nástroj včasného varování upozorňující na nová nebo dříve nezjištěná ohniska nákazy COVID-19. Společnost ALS ve spolupráci s projektem ColoSSoS Water Research Australia nedávno vyvinula, komplexní metodiku pro analýzu COVID-19 v odpadních vodách.

Metodika testování COVID-19

Vyvinutá  a akreditovaná PCR metoda se zaměřuje na dva geny, N gen a ORF gen, a je specifická pro kmeny SARS-CoV-2. Vzorek vody se nejprve zakoncentruje membránovou filtrací. Veškerá nukleová kyselina je poté extrahována pomocí automatických systémů a podrobena analýze real-time PCR spojenou s reverzní transkripcí k detekci či kvantifikaci koncentrace dvou cílových genů. Konečný výsledek se ve vzorku odpadní vody uvádí jako pozitivní / negativní (v případě kvalitativního testu) nebo jako počet kopií genů / 100ml (kvantitativní test.

Systém pravidelného ověřování kvality postupů pomocí duplikátů, slepých vzorků spolu s další přísnou kontrolou dodržování pravidel procesu v každém kroku pracovního postupu zajišťují, že výstupní data splňují nejvyšší standardy kvality. PCR metoda testování vod je rychlá, citlivá, je pro ni třeba jen relativně malé množství vzorku a je jí možno zpracovávat velké počty vzorků v poměrně krátkém čase.

Využití ve vodním hospodářství

Analýzu COVID-19 v odpadních vodách lze aplikovat na všechny typy odpadních vodmunicipálních či průmyslových. Mezi využití může patřit ochrana veřejného zdraví či zajištění bezpečnosti provozu a kontinuity podnikání v průmyslu.

Ochrana veřejného zdraví

Identifikace a případně kvantifikace COVID-19 v místních obecních systémech čištění odpadních vod pomáhá sledovat průběh pandemie, identifikovat místa s vysokým výskytem koronaviru, jinak neodhalené lokality výskytu a dovolí také předpovídat potenciální ohniska infekce hrozící jejím rozšířením. Rutinní monitoring by mohl být prováděn na městských a obecních čistírnách odpadních vod (ČOV) a cíleně v místech s vysokou hustotou lidí, jako jsou nemocnice, sídliště či přímo bytové domy, zařízení péče o seniory, domy sociálních služeb, školy, věznice nebo velké průmyslové podniky

Zajištění kontinuity podnikání a bezpečnosti zaměstnanců

Zajištění bezpečnosti zaměstnanců je pro každou organizaci zásadní pro udržení podnikání a dlouhodobý úspěch. Pro nejrůznější objekty, průmyslová odvětví nebo podniky, které provozují samostatné ČOV, či mají vlastní přístupný vývod do kanalizace bude implementace monitoringu COVID-19 v odpadních vodách poskytovat další důležité informace pro zmírňování rizik.

Příklady objektů, průmyslových odvětví a podniků, kde by monitoring mohl významně zmírnit rizika jsou:

  • nemocnice
  • školy
  • věznice
  • doly
  • výrobní závody, podniky
  • domy s pečovatelskou službou
  • obranná / vojenská zařízení

Pravidelný monitoring může poskytnout informaci, že zaměstnanci nejsou nakaženi, a tím zajistit bezpečnost podnikání a zaměstnanců. Pokud by byl detekován COVID-19, lze začít s cíleným testováním pracovníků a sledováním kontaktů, aby se minimalizoval dopad potenciální rozšířené infekce na provoz nebo výrobu. Programy monitoringu mohou identifikovat vznikající nebo znovu se objevující ohniska nákazy, objevit asymptomatické skupiny jedinců a ověřit úspěšnost potlačení COVID-19 v rámci komunity nebo pracovníků.

Požadavky na odběr vzorků

Vzorky odebírat od přítoku na čistírnu odpadních vod nebo z definovaných míst v kanalizačním potrubí. Odebírá se směsný 24hodinový vzorek, buď v pravidelných časových intervalech, nebo na základě průtoku vody.

Dodací lhůta Do 5 dní
Množství vzorku Optimálně 500 ml plastová lahev
Doprava & skladování Přepravujte chlazené ledem nebo při teplotě do 4°C.
Limit stanovení 100 kopií/100mL

Je doporučeno obrátit  se na příslušné místní orgány, ministerstvo zdravotnictví nebo na krajskou hygienickou stanici, ohledně odběru vzorků, pokynů k vyhodnocení dat a nastavení plánu opatření v případě pozitivní detekce.

Informace k testování

Real Time PCR Real Time (RT-PCR) – kvalitativní test, detekce přítomnosti SARS-CoV-2 – výsledkem je pozitivní / negativní nález

Digital PCR (dd-PCR) – kvantitativní test – výsledek vyjádřen jako počet kopií na 100 ml s limitem kvantifikace 100 kopií/100 ml

Dodací lhůta

Výsledky jsou k dispozici obvykle do 3 pracovních dnů (kvalitativní výsledky) nebo 4 pracovních dnů (kvantitativní výsledky) od dodání vzorku do laboratoře.

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o další informace, objednávku služeb ALS případně jakékoliv jiné potřeby nás prosím kontaktujte na info.cz@alsglobal.com nebo na telefonu 226 226 228.

Reference:  https://www.nature.com/articles/d41586-020-00973-x