Aktuálně

Návrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

8.10.2018

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových. Návrh vyhlášky reaguje na novelu vodního zákona č. 113/2018 Sb., která vstoupí v účinnost dne 1. ledna 2019.

Důvodem pro vydání nové vyhlášky je naplnění zmocnění uvedeného v ustanovení § 89n odst. 5 vodního zákona, ve znění zákona č. 113/2018 Sb. Zmocňovací ustanovení § 89n odst. 5 novelizovaného znění vodního zákona předpokládá, že vyhláška upraví podrobnosti:

  • náležitosti provozní evidence,
  • bližší vymezení zdroje znečištění,
  • postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách včetně metod měření ukazatelů znečištění oprávněnou a kontrolní laboratoří,
  • způsob zjišťování průměrné koncentrace jednotlivého znečištění a způsob měření objemu u odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění,
  • způsob zjišťování množství znečištění v odebrané vodě, ze které se stala vypouštěná odpadní voda.

Návrh vyhlášky nahrazuje stávající prováděcí předpisy v této oblasti, kterými jsou nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod a vyhláška č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Návrh vyhlášky ruší vyhlášku č. 123/2012 Sb. a dále vyhlášku č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody. Důvodem pro zrušení uvedených vyhlášek je zrušení zmocnění pro jejich vydání. Nařízení vlády č. 143/2012 Sb. bude zrušeno samostatným nařízením vlády.

Obsah stávajících prováděcích předpisů (tj. nařízení vlády č. 143/2012 Sb. a vyhlášky č. 123/2012 Sb.) se s návrhem vyhlášky zcela nekryje. Důvodem je skutečnost, že část problematiky upravené stávajícími prováděcími předpisy je v důsledku novely vodního zákona věcně řešena přímo v textu vodního zákona. Jedná se především o právní úpravu týkající se způsobilosti oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin k provádění rozborů odpadních vod.

Zdroj: Tretiruka.cz

 

ALS nabízí odběry a rozbory odpadních vod všem firmám vypouštějící odpadní vody do kanalizace nebo povrchových vod, provozovatelům ČOV.

Pro navržení optimálního řešení vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com. Ochotně vám připravíme nabídku pro vaši konkrétní potřebu.