Aktuálně

Nová metoda na stanovení organických polutantů v sedimentech po lyofilizaci

11.3.2021

Proč sledovat PAH, PCB a OCP v sedimentech?

Organochlorové pesticidy (OCP), polychlorované bifenyly (PCB) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) jsou organické látky, které se vyskytují jako chemická individua nebo směsi vykazující toxické vlastnosti, přetrvávají a bioakumulují se v prostředí a dochází u nich k přenosu a ukládání i stovky až tisíce kilometrů od jejich zdroje. U těchto látek byl prokázán významný škodlivý vliv na lidské zdraví a nepříznivé účinky na životní prostředí. První dvě uvedené skupiny (OCP a PCB) se řadí mezi persistentní organické polutanty (POPs) a jsou zařazeny na seznamu prioritních polutantů Stockolmské úmluvy. Řada PAH, z nichž nejznámější zástupce je benzo[a]pyrene, vykazují genotoxické a mutagenní vlastnosti.

Distribuce těchto kontaminantů v jednotlivých složkách životního prostředí je ovlivněna mnoha faktory a díky jejich výskytu v atmosféře, vodním i terestrickém ekosystému jsou považovány za všudypřítomné kontaminanty životního prostředí. Jejich afinita k vodnému prostředí je minimální, ochotně se však sorbují na tuhé částice, ať už jde o popel, prach, půdu nebo sediment. Vzhledem k tomu, že kumulace těchto látek v sedimentech může probíhat i řadu let, jsou sedimenty považovány za významný rezervoár kontaminantů a jeden ze sledovaných indikátorů znečištění životního prostředí.

 

Příprava sedimentů pro stanovení PAH, PCB a OCP lyofilizací

Jakým způsobem zpracovat vzorek sedimentu, který obsahuje majoritní část vody? Ne nadarmo se říká, všeho moc škodí. A v tomto případě je voda nežádoucí složkou, proto je potřeba ji před analýzou efektivně a přitom šetrně odstranit takovým způsobem, aby nedošlo ke ztrátám cílových analytů nebo změně charakteru vzorku.

S výhodou se tedy využívá lyofilizace, procesu šetrného sušení vzorků ve zmrazeném stavu, bez nutnosti použití tepla.  Využití vakuové sublimace vody (respektive ledu) umožňuje zachovat původní strukturu sušeného vzorku. Lyofilizace je v současnosti využívána napříč technologickými odvětvími, z nichž nejznámější je zpracování ovoce v potravinářském průmyslu. Proces lyofilizace se skládá ze tří fází ‒ zamrazování, primární a sekundární fáze sušení.

Při zamrazování se lyofilizovaný vzorek zmrazí pod teplotu, při které nemůže existovat tekutina v kapalném skupenství. Fáze sušení představuje sublimaci ledu ze zmrazeného produktu za využití vakua, tj. přechod z pevného skupenství přímo do plynného. Vodní pára se následně vymrazuje na kondenzátoru. Kondenzátor se udržuje při teplotě -55°C nebo nižší. Doba lyofilizace závisí na množství vzorku a obsahu vody v něm. Výsledkem je perfektně vysušený „standardizovaný“ vzorek, který již lze dobře zpracovat a podrobit následné extrakci. Při lyofilizaci vzorku se minimalizuje riziko ztráty těkavých analytů a k analýze PAH, PCB a OCP je potřeba pouze cca 10 g finálního lyofilizátu.

Stanovení PAH, PCB a OCP v lyofilizovaných sedimentech

Po ukončení lyofilizace dostáváme vzorek zbavený veškeré vody a připravený k extrakci organických analytů. U látek, které se na materiál sorbují i několik desítek let, musí být zvolen dostatečně účinný, robustní a rychlý typ extrakce, ideálně s minimální spotřebou rozpouštědel, v rámci minimalizace vlivu na životní prostředí. Standardní otázkou je, zda bude dostačující běžná extrakce v ultrazvukové lázni či mechanická extrakce třepáním nebo je vhodné zvolit několikahodinovou extrakci dle Soxhleta? Společnost ALS šla ještě dál a zvolila moderní zařízení na extrakci environmentálních vzorků pomocí mikrovlnně asistované extrakce. K takovéto extrakci postačí malé množství rozpouštědla a dochází k efektivní migraci cílových látek ze vzorku přímo do rozpouštědla. Na rozdíl od extrakce podle Soxhleta je zkrácen čas extrakce z hodin na desítky minut při zachování vysoké extrakční účinnosti. Během 60 minut může být díky optimalizovanému mikrovlnnému procesu extrahováno v našem zařízení až 24 vzorků.

Získaný extrakt je následně podroben cílové analýze na nejmodernějším plynovém chromatografu Agilent, který je spojen s tandemovým hmotnostním detektorem, který zajistí selektivitu na úrovni mikrogramů na kilogram lyofilizovaného vzorku. Výsledkem je analytický záznam, ve kterém je redukován vliv matrice díky specifickému nastavení charakteristickému pro každou sledovanou látku.

Využitím nejmodernější technologie a vhodnému spojení procesu lyofilizace, mikrovlnné extrakce a plynové chromatografie s tandemovým hmotnostním detektorem, získala společnost ALS spolehlivý, účinný a rychlý postup pro monitoring perzistentních organických látek v různorodém spektru sedimentů na úrovni ultrastopových koncentrací.  Metoda je plně validovaná a akreditována ČIA.

Technické charakteristiky metody PAH, PCB a OCP v lyofilizovaném sedimentu na GC/MSMS

  • Kód pro objednání metody S-SMLGMS01, lyofilizace S-PPLYOF
  • Akreditace – ano
  • Potřebné množství vzorku po lyofilizaci 10g

Parametr

Mez stanovitelnosti (mg/kg suš.)

Parametr

Mez stanovitelnosti (mg/kg suš.)

Parametr

Mez stanovitelnosti (mg/kg suš.)

PAH (16 látek)

PCB (7 kongenerů)

OCP (22 látek, pokračování)

naftalen

0.01

PCB 52

0.0001

HCH beta

0.0001

acenaftylen

0.01

PCB 28

0.0001

HCH gama

0.0001

acenaften

0.01

PCB 180

0.0001

alfa-endosulfan

0.01

fluoren

0.01

PCB 153

0.0001

heptachlor

0.01

fenanthren

0.01

PCB 138

0.0001

heptachlorepoxid-cis

0.01

anthracen

0.01

PCB 118

0.0001

heptachlorepoxid-trans

0.01

fluoranthen

0.01

PCB 101

0.0001

hexachlorethan

0.01

pyren

0.01

suma 7 PCB

0.0007

telodrin

0.01

benzo(a)anthracen

0.01

OCP (22 látek)

aldrin

0.01

chrysen

0.01

hexachlorbenzen (HCB)

0.0001

dieldrin

0.01

benzo(b)fluoranthen

0.01

pentachlorbenzen

0.01

endrin

0.01

benzo(k)fluoranthen

0.01

4,4'-DDE

0.0001

2,4-DDT

0.0001

benzo(a)pyren

0.01

hexachlorbutadien

0.01

isodrin

0.01

Indeno(1 2 3-cd)pyrene

0.01

2,4-DDE

0.0001

2,4-DDD

0.0001

dibenzo(a,h)anthracen

0.01

4,4'-DDD

0.0001

   

benzo(g,h,i)perylen

0.01

4,4'-DDT

0.0001

   

suma 16 PAU

0.16

HCH alfa

0.0001