Aktuálně

Nová metoda stanovení PAU v ovzduší

2.2.2022

Laboratoře ALS nově nabízejí stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v ovzduší. S využitím nejmodernějších technologií probíhá příprava vzorku pomocí mikrovlnné extrakce a vlastní analýza vzorku je prováděna na plynovém chromatografu s tandemovým hmotnostním detektorem (GC-MS/MS).

Společnost ALS tak poskytuje spolehlivý, účinný a rychlý postup pro monitoring PAU v ovzduší. Kromě stanovení benzo(a)pyrenu s reportovacím limitem 0,2 ng/m3 (při objemu ovzduší prosátého křemenným filtrem 10 m3) nabízíme také stanovení ostatních prioritních PAU dle US EPA .

Tato metoda doplňuje portfolio metod plynové chromatografie s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií (GC/HRMS) a kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (LC/FLD), které dlouhodobě v ALS provozujeme.

Metoda je plně validovaná a akreditována ČIA a analytický postup splňuje požadavky normy ČSN EN 15549 a ISO 11338-2.

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) tvoří velkou skupinu organických sloučenin obsahujících dva nebo více kondenzovaných aromatických kruhů tvořených atomy uhlíku a vodíku, které vznikají při nedokonalém spalování a pyrolýze organické hmoty. Mnoho toxikologických studií věnovaných jednotlivým PAU a zejména pak benzo(a)pyrenu (BaP) prokázalo vysoce toxické účinky těchto látek, jako jsou např. hematologické účinky, reprodukční a vývojová toxicita a imunotoxicita. Nicméně největší pozornost přitahuje karcinogenní, mutagenní a genotoxický potenciál některých PAU prokázaný jak in vivo, tak in vitro.

Emisní zdroje PAU, přírodní i antropogenní, jsou velmi četné a zahrnují například: lesní požáry a sopečné erupce, výrobu hliníku, papíru a plastů, zpracování ropy, mobilní zdroje (motorová vozidla, lodě a letadla), vytápění domácností, spalování uhlí pro výrobu energie, spalování automobilových pneumatik nebo dřeva ošetřeného kreosotem, ropné znečištění povrchových vod a půd atd. PAU se přirozeně vyskytují i ​​např. v rašelině, lignitu, uhlí a ropě.

Výzkum emisí a environmentálního chování PAU se obvykle zaměřuje pouze na několik látek z velkého počtu PAU emitovanými různými zdroji. Za standardní sadu analytů zahrnutých v mnoha monitorovacích studiích je považováno 16 PAU, které jsou organizací US EPA označovány jako „prioritní kontaminanty“, z nichž nejvýznamnější je benzo(a)pyren.

Hlavním transportním médiem PAU v životním prostředí je atmosféra. V atmosféře jsou PAU primárně vázány na suspendované částice, ale jsou přítomny také v plynné fázi. PAU adsorbované na atmosférické částice mohou být transportovány na velké vzdálenosti, což z těchto kontaminantů činí místní i globální environmentální problém.

Dle Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 je pro celkový obsah BaP v částicích frakce PM10 průměrovaný za kalendářní rok stanovena limitní hodnota 1 ng/m3. Dle zprávy ČHMU, v roce 2020 překročily roční průměrné koncentrace BaP imisní limit (1 ng/m3) na 40 % stanic (tj. na 21 z celkového počtu 53 stanic s dostatečným počtem naměřených dat pro hodnocení).

 

V dostupných monitorovacích studiích jsou uváděné atmosférické hladiny PAU rozdílné i řádově. Jednoduché porovnání údajů o znečištění atmosféry je poměrně obtížné, protože systémy odběru vzorků i strategie odběru vzorků se v jednotlivých studiích liší. Obecně platí, že vyšší koncentrace těchto environmentálních karcinogenů se nacházejí v městských oblastech, přičemž maximální koncentrace jsou naměřeny v místech s dopravou a v blízkosti průmyslových zdrojů.

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o další informace ohledně testování ovzduší, objednávku služeb ALS případně jakékoliv jiné potřeby nás prosím kontaktujte na info.cz@alsglobal.com nebo na telefonu 226 226 228.

Reference: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/20groc/gr20cz/20_04_2_BaP_v3.pdf