Aktuálně

Nové akreditované metody a parametry

7.10.2019

Jak jsme Vás již informovali v předchozím příspěvku, v rámci akreditace dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 byly posuzovány také nově zavedené analytické metody a více než 150 nových parametrů, které jsme zavedli v období od předchozího auditu ČIA.

Rozšířili jsme naše služby v rámci typů vzorků, ve kterých stanovujeme parametry již dříve zavedené, a také rozsah testovaných prvků a sloučenin. Optimalizovali jsme současně některé analytické postupy a zavedli pro ně nové metody využívající nejmodernější analytické přístupy a přístroje.

Parametry, pro které jsme v minulém období využili flexibilní akreditace byly taktéž posouzeny a tyto látky byly zahrnuty do standardních akreditovaných analytů pro jednotlivé metody.

Dále jsou uvedeny nejvýznamnější nově zavedené metody, typy zpracovávaných vzorků a látky, pro které můžete využít našich akreditovaných analytických služeb.

V případě zájmu o jakékoliv informace o rozsahu našich služeb nás prosím neváhejte kontaktovat na customer.suport@alsglobal.com či na tel. 226 226 228.

Nová akreditovaná stanovení

Významně jsme rozšířili doposud prováděná stanovení i na specifické typy vzorků a v akreditačním osvědčení tak nově máme uvedeny konkrétní materiály u určitých skupin látek a prvků, pro které naši zákazníci vyžadovali explicitní akreditaci vztaženou právě na tyto materiály.

Níže jsou uvedeny nejvýznamnější změny a doplnění v našem aktuálním akreditačním osvědčení, které je kompletně ke stažení na našich stránkách zde.

Materiály staveb a pevné vzorky

Parametry

 • Kovy - Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cr(VI), Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hg, Ho, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nd, Ni, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Rh, Ru, S, Sb, Sc, Se, Si, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr
 • Anionty – sulfidy, chloridy
 • Kyanidy - celkové, komplexní, snadno uvolnitelné (volné) a disociovatelné
 • Organické látky - fenoly, chlorfenoly, kresoly, ftaláty, dioxiny, furany, polychlorované bifenyly (PCB), bromované retardanty hoření (BFR), polyaromatické uhlovodíky (PAH), chlorované alkany (C10-C13)

Nové metody

 • Stanovení celkového uhlíku (TC), celkového organického uhlíku (TOC) spalovací metodou s IR detekcí a výpočet celkového anorganického uhlíku (TIC) a uhličitanů z naměřených hodnot
 • Stanovení celkové síry a vodíku spalovací metodou s IR detekcí,
 • Stanovení celkového dusíku spalovací metodou s TCD detekcí a stanovení kyslíku dopočtem

Zeminy

Nové metody

 • Stanovení zrnitosti pevných vzorků pomocí kombinované metody měrné hmotnosti suspenze, sítové analýzy a laserové difrakce a výpočet propustnosti z naměřených hodnot dle USBSC

Pevné vzorky (sedimenty, kaly, půdy, zeminy, horniny atp.)

Parametry

 • Semivolatilní organické látky metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí (1-chloronaftalen; 2,4,5-trichlorofenol; 2,4,6-trichlorofenol; 2,4-dimethylfenol; 2,4-dinitrotoluen; 2,4-dinitrofenol; 2,6-dichlorofenol; 2,6-dinitrotoluen; 2,4-dichlorofenol; 2-chloronaftalen; 2-chlorofenol; 2-methylnaftalen; 2-methylfenol; 2-nitroanilin; 2-nitrofenol; 3-methylfenol; 3-nitroanilin; 4,6-dinitro-2-methylfenol; 4-bromofenyl fenyl ether; 4-chloro-3-methylfenol; 4-chloroaniline; 4-chlorofenyl fenyl ether; 4-methylfenol; 4-nitroanilin; 4-nitrofenol; 6-kaprolactam; acetofenon; anilin; benzidin; benzylalkohol; bis (2-chloroethoxy) methan; bis (2-chloroethyl) ether; bis (2-chloroisopropyl) ether; butyl benzyl ftalát; karbazol; dibenzofuran; diethyl fthalat; dimethyl ftalát; di-n-octyl ftalát; dinoseb; difenylamin; hexachlorocyclopentadien; isoforone; nitrobenzen; N-nitrosodimethylamin; N-nitrosodi-n-propylamin; pentachlorofenol; fenol)
 • Perfluorované sloučeniny (kyselina perfluorohexadekanová-PFHxDA, kyselina perfluorooktadekanová-PFOcDA, perfluorpentansulfonová kyselina-PFPeS, 10:2 fluorotelomer sulfonová kyselina-10:2 FTS, Kyselina perfluorooktan sulfonamidooctová-FOSAA, kyselina N-methyl perfluorooktan sulfonamidooctová-MeFOSAA, N-ethyl perfluorooktan sulfonamidooctová-EtFOSAA, kyselina 7H-perfluroheptanová-HPFHpA, kyselina perfluoro-3,7-dimethylová-P37DMOA)
 • Celkové těkavé látky metodou plynové chromatografie FID a MS detekcí – total VOC

Vody

Parametry

 • rezidua léčiv a návykových látek metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí  (gabapentin, 6-monoacetylmorfin (6-MAM), alprazolam, amfetamin, benyozlecgonin, bromazepam, buprenorfin glucuronid, EDDP (metabolit metadonu), efedrin, fentanyl, heroin, hydromorfon, chlordiazepoxid, ketamin, klonazepam, kokaethylen, kokain, kodein, LSD, LSD hydroxy, MBDB (N-metyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butamin), MDA (3,4 - methylenedioxyamfetamin), MDEA (3,4 - metylenedioxy - N- ethylamfetamine), MDMA (3,4 - metylendioxymetamfetamin), metadon, metamfetamin, midazolam, morfin, norbuprenorfin, norbuprenorfin glucuronid, tetrazepam, THC (delta-9-tetrahydrocanabinol), THC gluckronid, THC hydroxy, THCA-A (delta9-tetrahydrocanabinol-2-karboxyl), THC-COOH (11-nor-9-karboxy-THC)
 • pesticidy metodou kapalinové chromatofrafie s MS/MS detekcí (Brodifacoum, bromadiolon, simazine-desethyl, spinosad, 1,2,4-triazol, karbofuran-suma)
 • perfluorované sloučeniny (kyselina perfluorohexadekanová-PFHxDA, kyselina perfluorooktadekanová-PFOcDA, perfluorpentansulfonová kyselina-PFPeS, 10:2 fluorotelomer sulfonová kyselina-10:2 FTS, Kyselina perfluorooktan sulfonamidooctová-FOSAA, kyselina N-methyl perfluorooktan sulfonamidooctová-MeFOSAA, N-ethyl perfluorooktan sulfonamidooctová-EtFOSAA, kyselina 7H-perfluroheptanová-HPFHpA, kyselina perfluoro-3,7-dimethylová-P37DMOA)

Vody a výluhy

Nové metody

 • Stanovení celkového dusíku pomocí diskrétní spektrofotometrie po mineralizaci peroxidisíranem
 • Stanovení fluoridů elektrochemickou metodou (ISE)

Biotické vzorky pro environmentální monitoring

Parametry

 • Dioxiny, furany, polychlorované bifenyly (PCB), bromované reterdanty hoření (BFR), polyaromatické uhlovodíky (PAH)