Aktuálně

Nové metody stanovení bromovaných zpomalovačů hoření

2.11.2016

Bromované zpomalovače hoření (BFR) souhrnně označují velkou skupinu látek, které se používají především v moderních polymerních materiálech (hlavně plastech a přírodních i syntetických kaučucích) a tkaninách, používaných k výrobě předmětů každodenní potřeby od nábytku až po elektroniku.  BFR v těchto materiálech snižují riziko vzniku a šíření požáru. Nejpoužívanějšími bromovanými zpomalovači hoření jsou hexabromcyklododekan (HBCD), tetrabrombisfenol A (TBBP-A) a polybromované bifenyly (PBS). Dle platné legislativy (Nařízení vlády č. 401/2015 sb., Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU) jsou PBDE a HBCD na seznamu sledovaných látek.

Díky své hydrofobicitě (odpuzují vodu) se bromované zpomalovače hoření ochotně vážou na částice rozptýlené ve vodě a ukládají se tak do sedimentů a kalů. Stejným způsobem se mohou vázat na prachové částice ve vzduchu a transportovat se na velké vzdálenosti i do oblastí s původně nízkou zátěží těmito látkami. Kvůli svým fyzikálně-chemickým vlastnostem vykazují tyto látky vysokou bioakumulaci (hromadí se ve tkáních) a perzistenci v životním prostředí, s negativním účinkem na zdraví lidí a zvířat (působí jako hormonální disruptory, mají napříkladnegativní  vliv na vývoj nervového systému a kostry).

Laboratoře ALS Czech Republic nově provádí stanovení přítomnosti a množství nejpoužívanějších BFR v životním prostředí.  Konkrétně se jedná o stanovení hexabromcyklododekanu (HBCD) a tetrabrombisfenolu-A (TBBP-A). Těmito metodami ALS rozšiřuje nabídku stanovení bromovaných látek. Naše laboratoř ALS v Pardubicích provádí analýzy polybromovaných difenyl éterů (PBDE) již od roku 2005, na tyto sloučeniny provádíme rozbory vody, zemin, sedimentů, kalů či biologických vzorků.

 

Pro stanovení polybromovaných látek používá laboratoř ALS nejmodernější přístrojové vybavení. Pro stanovení  HBCD a TBBP-A používáme ultraúčinnou kapalinovou chromatografii ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí (UPLC-MS/MS), k detekci polybromovaných difenyl éterů  využíváme plynovou chromatografii ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrii (HRGC-HRMS). Všechny postupy jsou validovány a akreditovány Českým institutem pro akreditaci (ČIA).

V případě dotazů k problematice stanovení přítomnosti a množství bromovaných látek v životním prostředí nebo požadavku na jiné laboratorní analýzy nás neváhejte kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com