Aktuálně

Nové směry v oblasti monitoringu půdního vzduchu

11.5.2022

V termínu 18-20. května se budeme účastnit tradiční konference Sanační technologie XXIV v Uherském Hradišti. Za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, univerzit a společností zabývajících se problematikou sanací budou hlavními okruhy legislativa pro odstraňování ekologických zátěží, nové sanační technologie včetně praktických případů z České i Slovenské republiky, monitoring v rámci projektů a Operační program životního prostředí.

Laboratoře ALS budou prostřednictvím Ing. Marie Suchanové PhD., vedoucí validačního týmu, prezentovat moderní možnosti odběrů analýz ovzduší a půdního vzduchu s využitím pasivního vzorkování. Tento přístup k odběru vzorků je již několik desetiletí využíván pro monitorování hladin těkavých organických látek (VOC). S výhodou se pasivních vzorkovačů využívá zejména pro přesnější stanovení míst s vysokou kontaminací při monitoringu větších území a významnou výhodou je mapováním „průměrných“ koncentrací látek za delší období. V poslední době se prosazují moderní vzorkovací systémy integračního typu s komerčním označením Waterloo Membrane Sampler™ (WMS). Toto zařízení je využíváno pro vzorkování vnitřního i venkovního ovzduší a půdního vzduchu v monitorovacích vrtech. Umožňuje vzorkování půdního vzduchu i v případech vysoké okolní vlhkosti, což bývá často překážkou pro odběry půdního vzduchu jinými metodami. Vzhledem ke svým malým rozměrům, je vzorkovač možné použít pro odběry půdního vzduchu z vrtů o průměru už od 1 cm. Velkou výhodou je také snadná a rychlá instalace bez nutnosti použití pump pro odběry půdního vzduchu, čímž se snižují náklady na odběry vzorků.

V laboratořích ALS je vyvinuta validovaná a akreditovaná metoda pro zpracování tohoto typů vzorkovačů, v jejímž rámci stanovujeme 34 těkavých látek zahrnující chlorované organické sloučeniny, aromatické látky, BTEX, aldehydy, ketony a vybrané ropné uhlovodíky. Naší laboratoří již prošly stovky vzorků půdního vzduchu. Aplikaci WMS lze tak s výhodou využít pro vzorkování půdního vzduchu při posuzování a hodnocení závažnosti antropogenního znečištění.

Budeme se těšit na setkání s našimi partnery, zákazníky a odbornou veřejností v Uherském Hradišti a doufáme, že uvedený moderní přístup k monitoringu ovzduší a půdního vzduchu bude napomáhat k efektivnímu monitoringu nejen sanačních prací.