Aktuálně

Od října 2015 bude platit novela zákona o odpadech

21.9.2015

Na konci srpna byla schválena a prezidentem podepsána novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., která vychází ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2015 Sb. Novela bude platná od 1. října 2015.

Novela ruší vyjmutí z působnosti zákona pro sedimenty vytěžené z vodních nádrží, a koryt vodních toků v § 2 a to včetně související přílohy 9 zákona 185/2001 Sb. Dále se ruší vyjmutí z působnosti zákona pro odpady drahých kovů. Zákon o odpadech již nebude také vztahovat pouze na takové nakládání s odpadními vodami, které bude upraveno jinými právní předpisy (viz vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích).

Ruší se současně příloha č. 2 zákona o odpadech (seznam nebezpečných vlastností odpadu) z důvodu nahrazení přímo použitelným nařízením komise (EU) o nebezpečných vlastnostech odpadů (č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014). Změny v oblasti hodnocení nebezpečných odpadů.

Výjimku z účinnosti od 1. října 2015 mají níže specifikované body:

 • k 1. lednu 2016 - některé body novely týkající se oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a některých změn v § 39 a dále § 40 týkající se ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • k 1. březnu 2016 – body 31, 32 a 33 týkající se nakládání s kaly
 • k 1. lednu 2017 – bod 27 (§ 31a odst. 2) týkající se rušení výjimky ze zákazu u přenosných baterií a akumulátorů

Novela též zohledňuje následující témata:

 • Změny v základních definicích – např. nové definice pojmu tříděný sběr či předcházení vzniku odpadů, definice nakládání s odpady bude doplněna o činnost obchodování s odpady, upřesnění § 9a Hierarchie nakládání s odpady a další.
 • Upřesnění způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách č. 3, 4 a 12 zákona o odpadech.
 • Nová úprava týkající se nakládání se sedimenty vytěženými z koryt vodních toků a nádrží  (§ 37t).
 • Vypuštění minerálních olejů z § 38 – na minerální oleje se již nebude vztahovat povinnost zpětného odběru.
 • Upřesnění znění zákona v oblasti evidence a ohlašování § 39 – např. co se týče identifikačních čísel zařízení.
 • Úpravy v oblasti baterií a akumulátorů - adaptace na nařízení Komise (EU) z roku 2012 a vypuštění výjimky knoflíkových článků a přenosných baterií a akumulátorů pro bezšňůrové elektrické nástroje.
 • Stanovení formy bezhotovostních plateb při výkupu kovů § 18  - nyní pouze „převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu“.
 • Zcela nový paragraf týkající se recyklace lodí (§ 37u)
 • Program předcházení vzniku odpadů (§ 41a) a úpravy v obsahu plánů odpadového hospodářství.
 • Zcela nová úprava zpětného odběru pneumatik § 38a a násl. – stanoveny podmínky pro kolektivní systémy plnění povinností. Provozovatelem takového systému může být pouze akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, kterým bylo MŽP vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému.
 • Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů – zcela nové znění § 40, které by mělo být v praxi lépe realizovatelné a nebude znamenat takovou administrativní zátěž, jako původní znění schválené v tzv. ekoauditové novele zákona.

Více na http://www.tretiruka.cz/news/novela-zakona-o-odpadech-vysla-ve-sbirce-platna-bude-od-rijna/