Aktuálně

Odborná účast ALS Czech Republic na konferenci Sanační technologie XIX.

24.5.2016

Ve dnech 18. - 20. 5. 2016 proběhla v třeboňské městské hale Roháč odborná konference Sanační technologie XIX. V rámci odborného programu přednesl zástupce naší laboratoře ALS Czech Republic Ing. Ivan Trešl, Ph.D. za naši společnost dva příspěvky z oblasti analytiky životního prostředí.

V prezentaci „Sledování zátěže životního prostředí léčivy a pesticidními látkami“ seznámil pan Trešl účastníky konference, z řad sanačních společností či environmentální a ekologických konzultantů, s problematikou pesticidních látek a léčiv v širším kontextu životního prostředí. Přítomnost těchto typů látek v životním prostředí je v posledních letech čím dál častěji diskutovaným tématem zejména z hlediska jejich osudu pro primárním užití. Popsal zevrubně povahu pesticidních látek a léčiv, jejich využití a spotřebu na území ČR i případné negativní dopady jejich používání (a nadužívání) na životní prostředí. Upozornil na rozšiřování spektra používaných účinných látek, které spolu s nezanedbatelnou spotřebou generuje významný podíl cizorodých látek, jež mohou působit i na jiné (necílové) organismy, iniciovat narušení terestrického či vodního ekosystému a ve svém důsledku ohrožovat i zdraví člověka.

V souvislosti s chováním pesticidních látek v životním prostředí upozornil Ivan Trešl rovněž na významné legislativní změny ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., novelizované vyhláškou č. 83/2014Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Novela vyhlášky zakládá povinnost sledovat takové pesticidní látky, které se mohou v daném zdroji vyskytovat, přičemž případné nestanovení pesticidních látek je nutno zdůvodnit. Reálným výstupem tohoto ustanovení je potřeba provést analýzu rizik pro danou oblast a na základě jejich výsledků provádět pravidelný monitoring koncentrací pesticidů ve vodách a tento reportovat příslušné krajské hygienické stanici.

V našich laboratořích ALS Czech Republic se dlouhodobě věnujeme problematice stanovení pesticidních látek, léčiv a jejich metabolitů.  V rámci projektu Life2Water , který reaguje na potřeby zlepšování kvality vypouštěných komunálních odpadních vod, se naše analytické laboratoře ALS podílí na vývoji analytických metod, umožňující současné stanovení velkého množství analytů při dosažení velmi nízkých detekčních limitů.

Rovněž ve spolupráci s Krajskými hygienickými stanicemi pomáháme definovat dle novely vyhlášky č. 252/2004 Sb. seznam relevantních pesticidních látek, které se mohou vyskytovat v dané oblasti a jsou tak potenciálními kontaminanty vody. Naše pracoviště již validovalo a akreditovalo jeden z nejširších rozsahů pesticidů.

Druhá přednáška se týkala stability analytů často sledovaných v rámci sanačních prací. U některých vzorků ze sanovaných lokalit se může projevit přítomnost autochtonních mikroorganismů s degradační aktivitou vůči stanovovanému polutantu významným poklesem koncentrace kontaminantu/analytu mezi odběrem na lokalitě a realizací chemické analýzy. Důsledkem pak může být falešně negativní výsledek. Naše laboratoře ALS Czech Republic pečlivě ověřují své postupy pro přepravu, skladování a uchovávání zkušebních vzorků tak, aby byla zajištěna spolehlivost naměřených výsledků, tak jak je vyžadováno předpisy pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025. V rámci této činnosti jsme se účastnili projektu, v jehož rámci jsme testovali vliv přítomnosti konzervačního činidla přidaného při odběru ke vzorku vody na výslednou hodnotu stanovovaného analytu. Sledována byla stabilita monoaromatických uhlovodíků (BTEX), naftalenu a uhlovodíků C5-C40 v několika reálných vzorcích kontaminovaných vod po dobu až 30 dní po odběru. Bylo prokázáno, že chemická konzervace může mít - dle typu znečištění a přítomnosti mikroorganizmů - významný vliv na zjištěnou koncentraci sledovaných analytů. Je tedy zřejmé, že odběr a zpracování vzorku před analýzou je nedílnou součástí výsledku a je zásadní pro vzájemnou porovnatelnost mezi laboratořemi i pro správné vyhodnocení sanačních prací. 

Těší nás, že naše příspěvky vzbudily živou diskuzi odborné veřejnosti. Budeme se i napříště těšit na obdobná setkávání, ať už na Ranních setkáních, která pro Vás pravidelně pořádáme nebo na dalších odborných konferencích a seminářích.

V případě vašeho zájmu o naše příspěvky z konference prosím kontaktujte naši zákaznickou linku na telefonu 226 226 228 (dostupná každý pracovní den od 8 do 18 hodin), nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.