Aktuálně

Optimalizace stanovení PAU ve vzorcích znovuzískaných asfaltových směsí

5.2.2020

Od okamžiku platnosti vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem se problematika stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích stala intenzivně diskutovaným a rozvíjeným tématem. 

V našich laboratořích ALS se kontinuálně věnujeme vyvíjení nových metod a jejich optimalizaci tak, abychom mohli našim zákazníkům vždy nabízet efektivní, ekonomické a zejména kvalitní služby. Pro účely vyhlášky 130/2019 Sb. jsme ihned připravili „analytický balíček“ zahrnující jak homogenizaci, tak přípravu vzorku a následné stanovení obsahu PAU.

Ideální stanovení? Rychlé, spolehlivé, přesné

Laboratoř ALS, vzhledem ke svým několikaletým zkušenostem v oblasti stanovení PAU v asfaltech, disponuje ověřenou metodou pro stanovení PAU v tomto typu materiálu. Vzhledem k řádovému nárůstu počtu vzorků na tento typ analýzy naše pracoviště připravilo významné navýšení kapacit pro tento typ stanovení. Provedli jsme investice do nových přístrojů a zařízení (další mlýn vhodný pro vzorky asfaltu, několik plynových chromatografů) a navyšování počtu pracovníků na příslušných odděleních.

Mimoto kolegové v laboratořích intenzivně pracovali na optimalizaci metody vlastní extrakce a stanovení PAU v asfaltech. V krátkém čase se jim podařilo dosáhnout významného pokroku a můžeme tak s hrdostí představit optimalizovanou metodu stanovení PAU. Umožní dostát požadavkům našich zákazníků na schopnost zpracovat velká množství vzorků v požadovaném čase.

 

Nová metoda zpracování v bodech:

  • Akreditovaná metoda optimální pro stanovení PAU v asfaltech
  • Ověřená porovnáním výsledků s původní metodou na několika sadách reálných vzorků
  • Umožňuje zpracovávat až dvojnásobný počet vzorků ve srovnání s původní metodou
  • Vyšší navážka vzorku pro extrakci ještě lépe řeší homogenitu vzorku a zvyšuje preciznost
  • Kryogenní mletí a drcení vzorku vhodné speciálně pro asfaltové materiály jak pro znovuzískanou asfaltovou směs, tak pro zkušební vývrty
  • Výstupem je suma 16 polyaromatických uhlovodíků, včetně samostatného reportování benzo(a)pyrenu dle požadavků vyhlášky
  • Limity stanovitelnosti plně vyhovují legislativním požadavkům dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. (vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem)

V případě potřeby lze po dohodě provést i expresní stanovení obsahu PAU a benzo(a)pyrenu za podmínek stanovených nabídkou a Všeobecnými obchodními podmínkami ALS Czech  Republic. 

Zákazníci dosud využívající stanovení PAU v asfaltech v rámci analytického balíčku S-PAH-ASPH-130 mohou nadále zadávat analýzu pomocí tohoto balíčku, i v jeho rámci poskytneme provedení stanovení novou optimalizovanou metodou.

Všichni zákazníci mají možnost využívat i doprovodných služeb ALS v oblasti testování asfaltů:

  • Akreditovaný odběr znovuzískané asfaltové směsi či asfaltové směsi vyrobené z odpadní znovuzískané asfaltové směsi dle tabulky č. 2 přílohy č. 3
  • Odborná konzultace pro určení počtu a míst odběru vzorků dle požadavků vyhlášky v případě odběru prostřednictvím zkušebních vývrtů před zahájením bouracích prací (dle tabulky č. 1 přílohy č. 3 vyhlášky)
  • Hodnocení obsahu polyaromatických uhlovodíků s uvedením kvalitativní třídy, do které má být asfaltová směs zařazena jako součást výsledkového protokolu - dle tabulky č. 1 přílohy č. 1 vyhlášky (kde „x“ je celková suma stanovených PAU definovaných vyhláškou):

Celkové obsahy parametru

Jednotka

Kvalitativní třída

ZAS-T1

ZAS-T2

ZAS-T3

ZAS-T4

Celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU)

mg/kg suš.

≤12

12<x≤25

25<x≤300

>300

 

 

 

 

 

Máte-li požadavek na prokázání kvality znovuzískané asfaltové směsi či směsi z ní vyrobené, provedení akreditovaného odběru či konzultaci v oblasti odběru vzorků či jiných laboratorních analýz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.

Technické specifikace optimalizovaného produktu S-PAH-ASPH-130

Doporučená hmotnost vzorku 500 g, případně dle velikosti zkušebního vývrtu

Parametr Mez stanovitelnosti Jednotka
sušina při 105 °C 0,1 %
suma 16 PAU 3,2 mg/kg suš.
naftalen 0,2 mg/kg
acenaftylen 0,2 mg/kg
acenaften 0,2 mg/kg
fluoren 0,2 mg/kg
fenantren 0,2 mg/kg
antracen 0,2 mg/kg
fluoranten 0,2 mg/kg
pyren 0,2 mg/kg
benz(a)anthracen 0,2 mg/kg
chrysen 0,2 mg/kg
benzo(b)fluoranten 0,2 mg/kg
benzo(k)fluoranten 0,2 mg/kg
benzo(a)pyren 0,2 mg/kg
indeno(1,2,3-cd)pyren 0,2 mg/kg
benzo(g,h,i)perylen 0,2 mg/kg
dibenz(a,h)antracen 0,2 mg/kg