Aktuálně

Perfluorované látky - stanovení TOPA

23.4.2018

Perfluorované látky (PFCs) patří mezi perzistentní organické polutanty životního prostředí. Jsou široce využívány kvůli svým fyzikálně chemickým vlastnostem v mnoha výrobních odvětvích. Následně se dostávají do životního prostředí, kde dochází k jejich hromadění a bioakumulaci. Z uvedených důvodů již existují legislativní požadavky na sledování těchto látek v životním prostředí. Vzhledem k tomu, že tyto látky existují v mnoha podobách, je vhodné stanovovat jejich výskyt a množství pomocí sumy všech kongenerů. Pro tyto účely byl v našich laboratoří ALS Czech Republic zaveden postup Total Oxidizable Precursor Assay (TOPA).

Perfluorované látky, použití a výskyt v životním prostředí

Perfluorované látky (PFCs) byly před několika lety zařazeny mezi perzistentní organické polutanty (POPs) společně s pesticidy, PCB a dioxiny. Jejich výskyt byl detekován i v oblastech velmi vzdálených od průmyslové výroby. Díky svým unikátním technologickým vlastnostem jsou v současné době nenahraditelné a stále používané v mnoha průmyslových odvětvích, od potravinářství, přes farmaceutický průmysl až po výrobu pesticidů, hasících pěn či impregnaci oděvů. Expozice životního prostředí je tedy téměř neustálá. Perfluorované látky se do životního prostředí dostávají při výrobě, používání nebo likvidaci produktů obsahujících tyto látky. Většina perfluorovaných látek je vysoce stabilní, ale i tyto látky podléhají postupně degradaci a změnám.

V posledních letech proto roste zájem o informace o perfluorovaných látkách nejen z řad odborníků, ale i laické veřejnosti. Jejich bioakumulační potenciál a nálezy i v oblastech odlehlých průmyslové výrobě i civilizaci řadí tyto látky mezi perzistentní organické polutanty (POPs), tedy skupinu látek sledovaných a kontrolovaných. V mnoha zemích již existují legislativní požadavky na sledování těchto látek v životním prostředí. Na úrovni Evropské Unie jsou perfluorované látky, respektive perfluoroktansulfonová kyselina a její deriváty (PFOS), sledovány v povrchových vodách dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU. V České republice je PFOS identifikována jako prioritní nebezpečná látka v oblasti vodní politiky s účinností od 22. prosince 2018 v Nařízení vlády 401/2015 Sb.

Výzvy stanovení veškerých perfluorovaných látek

Průmyslově vyráběné směsi obsahují různé perfluorované látky v širokém rozsahu struktur a složení (kongenery). Na mnohé kongenery neexistují certifikované standardy a nelze tedy stanovit jejich množství obvyklými metodami.

V laboratořích ALS jsme proto na základě výzkumných zdrojů vyvinuli metodu pro stanovení celkového obsahu perfluorovaných látek. Vyvinutý postup spočívá ve stanovení koncentrace známých perfluorovaných látek metodou ultraúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí (UPLC/MS/MS). Vzorek je následně podroben oxidaci při 85 ̊C minimálně 6 hodin, čímže jsou veškeré kongenery převedeny na perfluorované látky s nižším počtem uhlíků, které jsou následně kvantitativně stanoveny metodou přímého nástřiku technikou UPLC/MS/MS. Tento postup se nazývá Total Oxidizable Precursor Assay (TOPA). Tímto postupem je dosaženo stanovení celkové koncentrace perfluorovaných látek pomocí stanovení 25 analytů vzniklých při oxidaci vzorku.

Metoda je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA).

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky speciálních rozborů perfluorovaných látek, doporučujeme vám kontaktovat jakoukoliv z našich poboček. Zde zdarma obdržíte speciální vzorkovnice určené na konkrétní analýzy a naši konzultanti vám ochotně pomohou a poradí. Případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.