Aktuálně

Perfluorované látky ve vodách, zeminách, sedimentech a kalech

25.4.2016

Perfluorované látky (PFCs) díky svým jedinečným vlastnostem našly uplatnění v mnoha průmyslových oborech od farmacie, přes potravinářství a výrobu čisticích prostředků až po výrobu pesticidů a nátěrových hmot.  Jsou tedy součástí mnoha produktů a výrobků, které každodenně používáme. Současně se ovšem tyto látky řadí mezi perzistentní organické polutanty (POPs), jako jsou například PCB, dioxiny, některá zhášedla hoření atp. Z tohoto důvodu je celosvětově sledován jejich výskyt v životním prostředí.

Do životního prostředí se perfluorované látky uvolňují při výrobě, používání a likvidaci přípravků a produktů s obsahem těchto sloučenin. Dále jsou přenášeny pomocí prachových částic vzduchem, uvolňují se do vody a akumulují se v sedimentech. Díky své vysoké stabilitě a odolnosti vůči přirozené degradaci přetrvávají v životním prostředí po celá desetiletí. Vhledem k tomu, že se vyskytují všude kolem nás, přecházejí do živočišných tkání, kde se kumulují a následně se prostřednictvím potravního řetězce dostávají do lidského organismu.

Protože se rozšiřuje povědomí o nežádoucích účincích těchto látek na lidské zdraví, je jejich používání postupně omezováno.

Specifická legislativa pro sledování perfluorovaných látek 

v zeminách a sedimentech v EU prozatím chybí. Nicméně například ve Skandinávii je výskyt těchto látek sledován již dnes a lze předpokládat postupnou implementaci sledování perfluorovaných látek do evropských předpisů a tím i národních legislativ.

Laboratoř ALS je již dnes připravena provádět rozbory vody, sedimentů, kalů a zeminy na obsah perfluorovaných látek. Pro stanovení těchto látek používáme nejmodernější přístrojové vybavení. Provozujeme dva přístroje LC-MS/MS (ultraúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí) ve speciální konfiguraci pro stanovení perfluorovaných látek. Naši zkušení analytici zoptimalizovali postup pro stanovení PFCs i z tak komplikovaných typů vzorků jako jsou zeminy a sedimenty.  Metoda kvantifikace je založena na přídavku značených extrakčních standardů a extrakci rozpouštědly.  V současné době stanovujeme touto metodou až 24 perfluorovaných látek s velmi nízkým limitem stanovitelnosti 3 µg/kg sušiny pro pevné vzorky a až 0,001 µg/l pro vody. Všechny metody jsou plně validovány a akreditovány Českým institutem pro akreditaci.