Aktuálně

Persistentní polutanty v odpadech – změna limitů

10.11.2022

Rada EU formálně přijala nařízení týkající se snížení mezních hodnot pro přítomnost perzistentních organických znečišťujících látek (POPs) v odpadech.

Cílem nařízení je uvést právní předpisy EU do souladu s mezinárodními závazky, zejména v rámci Stockholmské úmluvy o POPs. Nová omezení jsou v souladu zejména s cílem dosáhnout koloběhu materiálů bez toxických látek a s novým akčním plánem pro oběhové hospodářství. Za tímto účelem tento nový předpis doplní některé látky do přílohy IV nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách a aktualizuje koncentrační limity pro některé látky v přílohách IV a V uvedeného nařízení.

Perzistentní organické znečišťující látky jsou obzvláště škodlivé. I když se tyto chemické látky v nových výrobcích již nepoužívají, stále se vyskytují v odpadu pocházejícím z některých spotřebních výrobků, jako jsou například vodotěsných textilie, nábytek, plasty a elektronická zařízení. Pro účely oběhového hospodářství, v němž budou odpady stále více využívány jako druhotné suroviny, má zásadní význam stanovení nových mezních hodnot pro přítomnost perzistentních organických znečišťujících látek v odpadech. EU se tak rozhodla zpřísnit limity pro POPs a zajistit tak zejména u recyklovaných materiálů ochranu občanů a životního prostředí. Mnohé z uvedených látek byly v minulosti přínosné, ale nebyla věnována dostatečná pozornost jejich škodlivým účinkům.

 

Nařízení reviduje přílohy nařízení (EU) 2019/1021 o POPs v rámci přílohy IV, zavádí na seznam v příloze IV uvedených látek nové chemické látky a omezuje jejich přítomnost v odpadech posílením hodnot koncentračních limitů některých látek. Nové hodnoty koncentračních limitů zajistí vyšší úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Nová ustanovení nařízení se týká zejména těchto látek:

  • perfluoroktanová kyselina (PFOA) a její soli a příbuzné sloučeniny, nacházející se ve vodotěsných textiliích a hasičských pěnách
  • perfluorhexansulfonová kyselina (PFHxS) a její soli a příbuzné sloučeniny, nacházející se v textiliích, nádobí s nepřilnavým povrchem a v hasicích pěnách Spolunormotvůrci se dohodli doplnit tuto látku do nařízení v návaznosti na rozhodnutí konference smluvních stran Stockholmské úmluvy z června 2021 ohledně omezení její výroby a používání.
  • polybromované difenylethery (PBDE) – látky zpomalující hoření v plastech a textiliích používaných v elektrických a elektronických zařízeních, vozidlech a v nábytku
  • hexabromcyklododekan (HBCDD) – zpomalovač hoření v některých plastových a textilních odpadech, zejména v polystyrenové izolaci, jež je produktem demolice budov
  • chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) – látky zpomalující hoření v některých pryžových a plastových odpadech, jako jsou gumové dopravníkové pásy, hadice, kabely a těsnění
  • polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) – tyto látky nejsou záměrně vyráběny nebo přidávány do materiálů, ale jsou přítomny jako nečistoty v některých druzích popelu a v dalších průmyslových odpadech
  • polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem – podobně jako dioxiny mohou být tyto PCB přítomny jako nečistoty v některých druzích popelu a v průmyslových olejích. Navrhují se limity pro tyto specifické PCB spolu s limity pro dioxiny

Toto nařízení vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se od šesti měsíců po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Text nařízení je ke stažení zde.

Laboratoře ALS jsou okamžitě připraveny poskytnout všem zainteresovaným stranám, ať už původcům odpadů, jejich zpracovatelům či příjemcům recyklovaným materiálů analytický servis pro prokázání splnění limitů uvedených v nařízení. Naše široké metodologické zázemí, dlouholeté zkušenosti v oblasti analýz POPs a moderní vybavení jsou zárukou včasného dodání přesných a ověřených dat potřebných k dalšímu oběhu odpadů a jejich recyklaci.